Секретаріат ВУЦВК про перебіг кампанії збирання єдиного с.-г. податку

1-го січня під головуванням т. Петровського, відбулося засідання Секретаріяту ВУЦВК, де заслухано доклад Наркомфіну та НК РСІ про перебіг кампанії збирання єдиного с.-г. податку щодо застосування експертного оподаткування глитаїв і надання пільг бідноті.

Представник Наркомфіну т. Зотов в своєму докладі зазначив, що на початку багато округ заперечували можливість оподаткувати індивідуально-експертним порядком 2.82% від загальної кількости селянських господарств, як це визначила Рада Народних Комісарів пересічно для України. Проте, згодом виявилось, що ці думки “глитаїв, мовляв, не вистачить”, не мали під собою ніякого ґрунту.

Найважливіше значіння мав перший етап кампанії – облік об’єктів оподаткування. Цей етап пройшов в досить несприятливих умовах. Окрвиконкоми не подбали про те, щоб утворити досить авторитетні сільські облікові комісії, забезпечивши їх клясово-витриманим складом і належним керівництвом. Це спричинилось до того, що за винятком Київщини, Проскурівщини і ще кількох округ, на початку кампанії облік об’єктів оподаткування виконано незадовільно. З одного боку, майже скрізь певній частині глитайства пощастило затаїти свої справжні прибутки, майновий стан і уникнути в такий спосіб експертного оподаткування, а з другого – подекуди експертне оподаткування помилково застосовували до середняків.

Отже, на 1-ше жовтня округи виявили лише 2.22% господарств, що, на їхню думку, слід було оподаткувати експертним порядком. На 15-те грудня, в наслідок категоричних директив Наркомфіну і масової перевірки НК РСІ, цей процент збільшився до 2.72%, себто майже до цифри визначеної, як пересічна для України, Раднаркомом. 14 округ навіть перевищили свої завдання, а свого часу вони заперечували, як і інші округи, можливість здійснити їх. Проте, відстають промислові округи і надто округи Донбасу.

Значна хиба кампанії, що її треба зважити надалі – це недостатнє залучення бідняцько-середняцьких мас і громадських організацій до справи збирання єдиного с.-г. податку, до викриття глитайських хитрощів, до яких вони вдаються, щоб уникнути експертного оподаткування. Комнезами надто мляво працювали над цією важливою справою, не зосередивши навколо неї своєї уваги.

Масова перевірка виправила ці хиби і Наркомфін вважає, що директиву Раднаркому буде здійснено повнотою. Перевірка роботи низових податкових комісій виявила чимало затаєних глитаями прибутків та об’єктів оподаткування. Це дало змогу збільшити загальну суму податків на Україні на 5 млн. крб. Отже, ввесь податок визначено в сумі 100 млн. крб.

З цієї суми близько 8 млн. крб. призначено на звільнення бідняцьких та малосилих господарств од податку. Таким чином, разом на Україні має надійти близько 93 млн. крб. За даними на 15-те грудня надходження податку дорівнює 92% цієї суми. Наркомфін вважає, що на 1-ше січня 1930 р., безперечно, збирання податку в основному закінчиться.

Надзвичайно цікаве співвідношення питомої ваги окремих соціяльних груп селянства щодо надходження єдиного с.-г. податку. 2.72% – це глитайські господарства, оподатковані експертним порядком. Сума податку нарахована з них складає приблизно 27-30 млн. крб., себто близько 30% загальної суми податку, 35% всіх господарств (біднота) зовсім звільнені від податку. 0.2% господарств одержали пільги (малосилі середняки). Решта податку припадає на середняцтво.

Закон про звільнення бідноти від податку загалом виконано. Однак, траплялись випадки, коли звільняли від податку жандарів, окремих селян, що крім сільського господарства мають ще й торгівлю й т. ін. Випадки, коли справжнього бідняка не звільняли від податку, траплялися дуже рідко. Проте, слід зазначити, що навколо звільнення бідноти від податку також не було зосереджено громадської думки, не залучили до цієї справи актив села, безпосередньо бідноту, і подекуди навіть організації КНС.

Раднарком УСРР, на підставі даних перевірки РСІ, доручив Наркомфінові та Окрвиконкомам з широкою участю сільської суспільности протягом двох місяців провести додаткову масову перевірку обліку об’єктів оподаткування, щоб викрити глитайскі хитрощі, перевірити індивідуальне оподаткування, маючи на меті повнотою охопити глитаїв експертним оподаткуванням та виправити припущені помилки щодо середняка. Поруч цього буде перевірено списки господарств, звільнених від оплати податку, щоб усунути з числа їх тих, хто права на звільнення від податку не має.

Член колеґії НК РСІ т. Храмов повідомив секретаріят про наслідки масової перевірки, що її виконали органи РСІ.

Насамперед РСІ дійшла висновку, що сільський апарат майже нічого не зробив, щоб забезпечити сільські облікові комісії клясово-витриманими і авторитетними працівниками. РСІ притягла до відповідальности три сільські облікові комісії, чимало комісій розпустила. Підчас перевірки виявлено силу випадків злочинно-недбайливої роботи облікових комісій. По селах, де проведено перевірку, викрито чимало прихованої худоби. На ділі стан скотарства на селі далеко кращий, ніж малюють органи.

Районні податкові комісії часто затверджували ухвали сільських облікових комісій, не перевіряючи їх.

Закон про надання пільг за застосування вимог аґромінімуму майже не здійснено. Виявилось, що об’єктивних ознак для визначення, яке саме господарство слід залічити до глитайської групи, не було і низові комісії вирішали це питання, виходячи з випадкових міркувань.

Наступного року постає дуже серйозна й складна проблема – як застосувати с. г. податок за умов велетенського розвитку колективізації. Суцільна колективізація цілих районів і округ висуває складне питання – як слід побудувати податок, коли частину майна того чи іншого селянина усуспільнено. а частина залишилась у індивідувальному користуванні. Треба заздалегідь опрацювати це велике й складне питання.


Виступивши в дискусіях, т. Петровський зазначив, що матеріяли Наркомфіну і НК РСІ надзвичайно цікаві. Практика довела, що наші місцеві робітники помилялись, коли заперечували можливість виконати директиви уряду про процент експертного оподаткування глитаїв, що була зовсім правильна і реальна.

- Я знаю окремі випадки, каже т. Петровський, коли на Дніпропетровщині зовсім звільнили від податку селянина, що має трьох коней, чимало реманенту тощо. Ми провадимо соціялістичну перебудову села, знищуємо злидні, провадимо наступ на глитая, а тут така несправедливість, що обурює бідноту й середняцтво. Таким явищам не може бути місця.

Варте уваги те, що промислові округи найгірше виконали директиву Раднаркому. Аджеж глитаї промислових округ багато заробляють навколо підприємств і нового будівництва. Нехліборобські прибутки заможних селян у промислових округах, набувають тепер великої ваги і це треба враховувати, визначаючи розміри податку.

Час уже готуватися до нової податкової кампанії. Треба негайно опрацювати разом з місцевими органами питання, які зміни вносити до нашого законодавства в зв’язку з розвитком колективізації.

Тов. Горлинський зосередив увагу секретаріяту на тому, що досі був якийсь механістичний підхід у справі визначення процента господарств, що їх слід звільнити від податку. Надалі треба, додержуючись пересічного проценту (35%), уважніше придивлятися до специфічних умов кожної округи.

—————————

Секретаріят ВУЦВК відзначив хиби в роботі місцевих органів підчас обліку об’єктів оподаткування і визнав, що роботу в справі звільнення бідноти й експертного оподаткування глитайні проведено несвоєчасно. Ухвалено звернути увагу Окрвиконкомів на те, що вони не досить уважно поставились до директиви Раднаркому про експертне оподаткування глитаїв. Секретаріят ВУЦВК відзначив недовиконання промисловими округами директиви Раднаркому про застосування експертного оподаткування. Секретаріят констатує також незадовільну роботу сільських облікових комісій і брак масового бідняцько-середняцького нагляду за роботою комісій.

Звернено увагу Наркомфіну й Наркомзему на потребу уважно виконувати директиви уряду про надання пільг за здійснення аґромінімуму, поширення засівної площі, збільшення засіву технічних культур, тощо. Треба також надавати податкових пільг тим, що потерпіли від глитайського терору підчас хлібозаготівель. Секретаріят ВУЦВК доручив НК РСІ стежити за здійсненням цієї директиви.

Визнано також за потрібне надавати максимальних пільг господарствам, що пасічникують.

Секретаріят доручив Раднаркомові терміново опрацювати питання про єдиний с.-г. податок на наступний рік, зваживши величезні зміни в соціяльній структурі села. Наркомфінові дано завдання опрацювати для місцевих органів вичерпні ознаки глитайських господарств.