Привітання від конференції ЦК ВКП(б)

VII окружна партійна конференція УВО гаряче вітає бойовий штаб соціялістичної будови, непримиримого борця за ленінську лінію партії, за єдність та монолітність більшовицьких лав – ЦК ВКП(б).

Правильне й тверде керівництво Центрального Комітету, рішуча боротьба з правим опортунізмом, як головною небезпекою на даний період, з «лівими» закрутниками та залишками контр-революційного троцькізму, забезпечили пролетарській країні велетенські успіхи соціялістичного будівництва, зміцнення диктатури пролетаріяту, ріст довір’я до партії багатомільйонних мас трудящого селянства, що з ентузіязмом здійснюють політику партії в справі соціялістичної перебудови сільського господарства.

Конференція відзначає правильну та вчасну мобілізацію ЦК уваги партії та трудящих мас на боротьбу з перегинами й перекручуваннями партійної лінії в колективізації. Директиви ЦК забезпечили зміцнення досягнутих успіхів та дальше просування вперед у справі колективізації і ліквідації глитайства як кляси у районах суцільної колективізації.

Партконференція запевняє ЦК, що партійна організація УВО, як і раніше, непохитно й рішуче боротиметься за генеральну лінію партії, проти всіляких спроб послабити темпи соціялістичного будівництва, як і раніше, настійно зміцнюватиме бойову могутність збройних сил Радянського Союзу.

Хай живе ленінський ЦК ВКП(б).

———————–
Виконкому Комінтерну

VII окружна партійна конференція УВО шле палке більшовицьке привітання організаторові та керівникові революційної волі трудящих цілого світу, штабові світової пролетарської революції – Виконкомові Комінтерну.

Більшовицька організація, начальницький склад та червоноармійські маси УВО з непослабленою увагою стежать за розвитком світових подій і, у відповідь на готування капіталістами конртреволюційного походу на СРСР, вперто працюють над закріпленням бойової моці пролетарської країни.

Конференція запевняє Комуністичний Інтернаціонал, що частини УВО першої-ліпшої хвилини готові до бою з капіталістичними хижаками.

Хай живе світова пролетарська революція!

Хай живе Комінтерн!

——————————
Голові РВР СРСР т. Ворошилову

7 партійна конференція УВО шле Вам, стійкому більшовикові-ленінцеві, невтомному будівникові озброєних сил пролетарської країни палке більшовицьке привітання.

Конференція палко вітає у Вашій особі Революційну Військову Раду Союзу, що за її керівництвом безупинно й неухильно зростає й укріпілюється бойова міць робітничо-селянської Червоної армії й фльоти.

Партійна конференція ставить перед собою завдання, з’єднавши ще міцніше свої більшовицькі лави, начальницький склад і червоноармійську масу навколо генеральної лінії партії, всю свою енерґію й волю скерувати до найкращого забезпечення дальшого підвищення й зміцнення боєздатности частин округи.

Більшовицька організація УВО запевняє, що завдання бойового й політичного підготування, які поставила Реввійськрада, будуть виконані.

Хай живе могутня бойова сила пролетарської держави – Робітничо-Селянська Червона армія!

——————————–
Конференція вітає тов. Сталіна

VII-а партійна конференція Української Військової Округи шле тобі, вождю партії, вірному учню Леніна, невтомному борцеві за ленінську генеральну лінію партії, свій більшовицький привіт.

ПРЕЗИДІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

——————————————
ЦК КП(б)У тов. Косіору

VII округова партійна конференція УВО шле в Вашій особі палкий більшовицький привіт ленінському керівництву комуністичною партією більшовиків України – ЦК КП(б)У.

Твердо й непохитно скеровуючи під керівництвом ЦК волю мільйонів пролетарів і трудящого селянства на здійснення велетенських плянів соціялістичного будівництва, ведучи непримиренну боротьбу на два фронти – проти правого капітулянства, як головної небезпеки, так і проти рештків контр-революційного троцькізму і «лівих» закрутів, по більшовицькому з’єднана і загартована комуністична партія більшовиків України домоглася нечуваних успіхів в індустріялізації країни та соціялістичній перебудові села, в зміцненні диктатури пролетаріяту, в з’єднаності робітничої кляси та широких мас трудящого селянства навколо генеральної лінії партії.

Правильна політика партії щодо бідняцько-середняцьких мас села забезпечила величезний зріст колективізації, викликала ентузіязм трудящих в справі соціялістичної перебудови села. Цілком своєчасні й правильні заходи ЦК по боротьбі з припущеними на місцях викривленнями партійної лінії в колективізації, мобілізація партії та трудящих на боротьбу з ними, створили умови для закріплення досягнутих успіхів і дальшого просування вперед по шляху соціялістичної перебудови села та ліквідації куркульства, як кляси, в районах суцільної колективізації.

Партконференція з обуренням відкидає всякі базікання про відступ партії, неправильну політику ЦК, і запевняє, що разом з усією партією більшовицька організація УВО вестиме й надалі нещадну боротьбу з усякими спробами ревізії ленінської лінії партії, послаблення темпів соціялістичного будівництва та обороноздатности країни.

Хай живе ленінський ЦК КП(б)У.

Хай живуть дальші перемоги на фронті соціялістичного будівництва та зміцнення обороноздатности країни.

——————–
Партконференції на Маріюпільщині

На металюрґійних заводах ім. Ільїча та у Маріюпільському торговельному порті закінчилися районні партконференції. На всіх трьох конференціях делеґати особливу увагу приділили боротьбі з проявами правого опортунізму та «лівих» закрутів у питаннях колективізації. Конференції докладно обговорювали питання виконання промфінпляну, та тих виробничих неполадок, що промфінплян гальмують. Питання про поліпшення робітничого постачання було також у центрі уваги конференцій. Делеґати відмічали, що Маріупільський ЦРК на вміє розподіляти крам, вчасно дати його споживачеві. Багато говорили також на конференціях про недоліки у культроботі, про потребу її розгорнути влітку. Усі три конференції ствердили правильність керівництва окружного комітета партії, який неухильно здійснював генеральну лінію партії.

За лінію ЦК партії

Загально-міська Миколаївська районна партконференція на доповідь Окрпарткому – схвалює лінію ЦК партії. Конференція відзначила, що намагання правих та «лівих» ухильників зштовхнути партію з правильного шляху – зазнали поразки. Конференція підкреслила низку завдань, що стоять перед міською партійною організацією, зокрема виконання промфінпляну, а також зміцнення колгоспного сектору та посилення впливу міського пролетаріяту, його керівництва колгоспним рухом на селі.

Наймити йдуть до лав партії

За відомостями з районів Конотопщини наймити та бідняки, переважно з тих, що організовані у колгоспи, підчас травневих свят подавали масові заяви про вступ до компартії. У селі Кальчиновському Дмитрієвського району підчас демонстрації подали заяви про вступ до партії 16 наймитів, а у селі Красному Батуринського району – 10 наймитів та бідняків.