Виконати директиви ЦК про кадри

Будівництво великого фундаменту соціялістичного суспільства, що широко розгорнулося, конче вимагає від партії нових кадрів керівних робітників, що могли б довести розпочату Ленінову справу до переможного кінця. І тому, безперечно, найголовнішою умовою в питаннях виконання завдань, що стоять перед партією та радянською владою, є керівні кадри, ролю та значіння яких ЦК визначив у своїх директивах.

Партія, що домоглася рішучого перелому в питаннях реалізації проблеми кадрів, перейшла в наступ за підвищення якости керівного складу робітників, бо не розв’язавши цього питання ми не зможемо виконати постанови XVI партконференції та XVI партз’їзду – «наздогнати та випередити передові капіталістичні країни». Підвищення культурно-політичного рівня та кваліфікація нашого комскладу промисловости та сільського господарства потрібне для нашого колосального будівництва і особливо з метою втримати взяті нами темпи, потрібне як вода як вода живому організмові.

Ленінський ЦК, відбиваючи атаки контр-революціонерів, троцькістів, правих опортуністів та примиренців, розшифровуючи справжні погляди цих ухильників у питаннях підготовки та перепідготовки кадрів, періодично ставить нові й нові завдання цілком відповідно до розмірів нашого будівництва. Зокрема, ЦК ВКП(б) 10-IV ц. р. виніс постанову (опубліковану в «Правді» від 13-IV) про стан металюрґійної промисловости. У цій постанові значну увагу відведено питанням підготовки та перепідготовки керівних робітників промисловости. Нове в цьому є те, що подано вказівки про принципи готування командного складу промисловості на ході.

В поширення цієї постанови, ЦК ВКП(б)У від 27-IV затвердив плян практичного проведення в життя постанови ЦК ВКП(б) від 10-IV про підготовку та перепідготовку командного складу на ході. ЦК КП(б)У в цім пляні, крім готування на ході, зазначив низку практичних деталей в питанні готування інженерно-технічного складу та низку інш. вказівок, щодо створення резерву, закріплення цехів, вивчення плинности спеціялістів тощо. В своїй постанові ЦК КП(б)У в кожнім пункті визначив цілком реальні терміни, що давно вже скінчилися.

В період 10-15 червня ц. р., тобто, коли терміни скінчилися, в 10-х центральних установах м. Харкова було проведено виборочне обслідування щодо міри виконання цих двох найважливіших постанов в питаннях, що мають політичне значіння. В результаті цього обслідування виявлено, що: жодна перевірена організація досі не визначила форм готування на ході керівного складу промисловости й загалом цьому питанню, тобто питанню готування на ході, приділено незначну увагу не тільки з боку керівників трестів, а й відділів кадрів. Курси майже ніде не відкрито. Незначне охоплення заочним навчанням, слабі темпи щодо розширення кількости заочників, не звернено уваги на якісний добір заочників, їх віддано самім собі.

Плянів та навчальних програм в більшості цих установ немає, хоча деякі намагалися скласти їх там же, де їх складено, але ці пляни й програми з металюрґійного погляду не витримують жодної критики і більшість з них не відповідає цілі та завданням те, що зазначені в постановах ЦК. Велика плутанина в тому, кого повинно в першу чергу підготувати та перепідготувати. Деякі організації висловили міркування щодо розширення сіті підготовки ВИТШ’ів, ВИШ’ів та технікумів (звісно, річ дуже гарна і їх повинно було організувати до цієї постанови) і вважають, що цим вони виконали директиву ЦК. При цьому намагаються довести, що всі інші види готування комскладу промисловости не прийняті і другорядні, це зрозуміло, бо не врахували політичного значіння постанови ЦК ВКП(б) від 10-IV та ЦК КП(б)У від 27-IV. Не було зроблено добору викладацького складу. Багато госпорганів орієнтується на викладацький теперішній склад, що й без того надто перевантажений, при тому в більшості викладацький склад незадовільний. Нові сили не притягується.

З питанням готування інженерно-технічного складу справа стоїть зовсім зле. Ніхто ще не приступив до виконання цієї частини постанови ЦК, за винятком одного тресту, але й цей зібрав у Харкові 8 інженерів і приступив з ними до занять. Слід відзначити, що це не схоже на заняття для підвищення кваліфікації, а скорше на приватну нараду. Участь Наркомос’у в питанні готування на ході цілком відсутня. ВРНГ УСРР обмежився щодо розвитку постанови ЦК тим, що видав два накази, останній в момент перевірки, але й вони не загострюють уваги трестів на основнім, навколо тих завдань, що висунуто в цих постановах. Не було живого інструктажу, або спеціяльної наради з представниками трестів при ВРНГ УСРР.

В процесі переведення перевірки відзначено замазування та впертість з боку тих, хто зобов’язаний проводити в життя зазначені попереду постанови ЦК. Як загальне правило відзначено поверховість щодо загального керівництва. Це відбилося на нормальній ході роботи. Місцеві партійні організації не приділили достатньої уваги питанню готування та перепідготування керівних кадрів промисловости на ході.

Другу частину постанови Секретаріяту ЦК від 27-IV також не виконано. Міркування щодо висування деяких інженерів на роботу заст. директорів перебувають ще в періоді проєктів. Резерви не складено. А коли є, то вони нереальні, висунуті кандидатури не вивчено і загалом трести в цих питаннях не подали ясних, чітких та практичних вказівок своїй периферії. Питання про закріплення керівного складу цехів стоїть на точці замерзання. Деякі госпоргани намагаються пояснити стабільність відсутности фахівців наявністю житлової кризи, в той час, як, наприклад, один з обслідуваних трестів повідомляє, що з 134 звільнених фахівців за рік, тільки 20% припадає на частку житлової кризи, решта ж вибула з інших причин. Питання плинности фахівців не вивчено і ніхто не приступив до вивчення.

Перевірка виявила, що ОПК індустріяльних округ також ще не розгорнули роботи, а місцеві господарські організації чекають поки ОПК розхитається. При цьому слід відзначити, що багато центральних організацій, які не одержують постанов ЦК не опублікованих в газетах, приступили до виконання зазначених постанов тільки після того, коли дістали вказівки з боку ВРНГ: ВРНГ ж випустив директиву в цім питанні з чималим запізненням.

Треба підтягтися, посилити темпи в галузі готування керівного складу промисловості на ході, треба виявити більше ініціятиви, застосовуючи найможливіші форми та методи. Керівник тресту зобов’язаний приділити максимум уваги цьому, повинен поставити на відповідну височінь справу готування, асиґнуючи належну кількість коштів, своєчасно ставлячи перед місцевими та партійними організаціями питання про практичну допомогу в цій справі, а найголовніше створюючи громадську думку, домагаючись найбільшого охоплення керівних робітників заочним навчанням. І загалом питання готування на ході повинно винести з кабінетів до широких трудящих мас заводів та фабрик. Повинно налагодити контроль та керівництво над виконанням директив нижчими організаціями. Повинно періодично перевіряти виконання, застосовуючи всілякі види контролю, перенести центр ваги на живий інструктаж.

ОПК індустріяльних округ повинні вжити всіх можливих заходів, щоб постанови ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У було виконано вчасно забезпечивши практичне проведення готування комскладу промисловости на ході з відповідним партійним контролем та керівництвом.

М. ДОНЧЕНКО.