Про готування до XVI МЮД'у

До всіх комсомольських організацій

7-го вересня минають XVI роковини з того дня, коли молоді пролетарі Заходу вперше вийшли на вулицю з протестом проти імперіялістичної бійки з бойовим гаслом «війна - війні».

XVI-й Міжнародній Юнацький День проходитиме в умовах надзвичайного загострення всіх суперечностей капіталізму, коли періодові стабілізації капіталізму надходить край, в умовах світової економічної кризи, що перетворюється на кризу політичну. Імперіялізм роздираний глибокими суперечностями шукає виходу з цього становища в шаленому розгулі фашистського терору проти революційних представників пролетаріяту та пригноблених колоніяльних народів. Активним помічником буржуазії стала зрадницька соціялфашистська демократія. Капіталістична раціоналізація чимраз більше погіршує економічні умовини робітничої молоді, викидаючи мільйони молодих робітників на вулицю. 

XVI МЮД проводитимуть також за умов могутнього революційного піднесення пролетарської боротьбив умовах наростання економічних боїв пролетаріяту, переростання їх на політичні бої, в умовах величезного піднесення революційної боротьби колоніяльних та пригнічених народів. Водночас цей період позначається велетенськими успіхами соціялістичного будівництва СРСР. Правильна політика партії в боротьбі з опортунізмом усіх відмін, досягнення в політиці індустріялізації країни привели до великих успіхів в галузі соціялістичної перебудови сільського господарства, дозволили перейти партії до політики ліквідації глитайні як кляси, на ґрунті суцільної колективізації. Останній рік був роком «великого перелому» для СРСР. В умовинах найжорстокішої клясової боротьби, що виникає з шаленого опору капіталістичних елементів - соціялістичному наступові пролетаріяту, за панічних настроїв та опору правих опортуністів, партія спромоглася досягти таких значних успіхів в будівництві першої в світі пролетарської держави. Поруч успіхів соціялістичного будівництва чимраз більше кращають економічні й культурно-побутові умовини трудящої молоді СРСР.

В найщільнішому зв'язку з успіхами СРСР нечувано зростає небезпека війни проти Радянського Союзу. За таких складних умовин проходитиме цього року XVI Міжнародній Юнацький День. Готування до XVI-го МЮД'у збігається з кампанією перевиборів керівних органів Спілки, готуванням до з'їздів комсомолу.

ЦК ЛКСМ'у пропонує розгорнути широке масове готування до проведення XVI МЮД'у. ЦК вважає, що готування до МЮД'у треба провадити такими напрямами:

1. Популяризація значення МЮД'у, його історії серед широких мас робітничої, колгоспівської та бідняцько-середняцької молоді.

2. Робота для залучення робітничої, наймитської та кращої бідняцько-середняцької молоді до комсомолу. Оголосити призов ім. XVI МЮД'у. Розгорнути глибоку масову аґітаційну роботу навколо цього питання, так, щоб швидше здійснити гасло: 100% кадрової робітничої та наймитської молоді до комсомолу. Поруч цього провести кампанію передачі до партії найкращих комсомольців-робітників і наймитів, добираючі за індивідуальними якостями, уникаючи огульної передачі.

3. В період готування до МЮД'у треба мобілізувати ініціятиву й енерґію пролетарської молоді, комсомольців, навколо основних питань соціялістичного будівництва та завдань інтернаціонального виховання молоді.

Розгорнути масовий огляд досягнень кожної організації в справі соцбудівництва, політичної загартованости, інтернаціонального виховання.

Організувати огляд-самоперевірку участи молоді у виконанні промфінплянів, у колгоспному будівництві, його зміцненні, в готуванні до хлібозаготівель осінньої засівкампанії тощо, розгортаючи далі соціялістичне змагання та ударництво, утворюючи нові ударні бриґади з молоді ім. XVI-го МЮД'у.

4. В період готування особливу увагу треба скерувати на пояснення значіння інтернаціонального виховання та проведення інтернаціональної роботи, як основи всієї системи клясового виховання більшовицької зміни. Цю роботу слід поєднати також з готуванням до X-річчя та V конґресу Профінтерну, що відбудуться 15-го серпня ц.-р. Основне завдання утворити й закріпити систему інтернаціонального виховання в осередку. Перевірити інтернаціональну шефську роботу організації, широко перевірити договори на міжнароднє революційне змагання з закордонними спілками.

Цю роботу треба щільно поєднати з роботою в справі національн.-культ. будівництва, зокрема з 3-х місячником, що його провадять до 8-го Всеукраїнського З'їзду Комсомолу. Треба посилити рух молоді за вивчення чужоземних мов, влаштувати по осередках, підприємствах інтернаціональні вечори тощо.

5. Готування й проведення XVI-го МЮД'у мають перетворитись на справжній «похід за революційну теорію». Треба підвищити теоретичний рівень кожного комсомольця, ліквідувати його неписьменність в питаннях партполітики, роботи КІМ'у, окремих секцій. Треба навчити поєднувати інтернаціональне виховання з повсякденною роботою осередку. В цьому розумінні треба розгорнути кампанію за вивчення програми КІМ'у, рішень XI Всеукраїнського та XVI-го Всесоюзного партз'їздів, організуючи також окремі гуртки для вивчення стану роботи наших братерських закордонних секцій КІМ'у. Зокрема, слід перевірити роботу організацій МОДР'у та участь в ній молоді.

6. Міжнародній Юнацький День повинен бути перевіркою готовности кожного комсомольця стати на оборону СРСР. Ось чому питанням військової роботи треба приділити особливу увагу. Робота з призовниками, що восени йдуть до Армії, ознайомлення роб. молоді з героїчною антимілітаристською діяльністю братерських секцій КІМ'у закордоном, військова робота кожного осередку, скерована на зміцнення обороноспроможности соціялістичної батьківщини пролетарів всесвіту, - найважливіше завдання осередків комсомолу.

ЦК ПРОПОНУЄ:

а) Всім ОК, РК, ЗК та осередкам утворити ударні групи готування й переведення МЮД'у.

б) В період готування всім огранізаціям скликати конференції робітничої, колгоспівської та бідняцько-середняцької молоді і ставити на них основні питання соціялістичного будівництва (п'ятирічка, промфінплян), питання воєнної небезпеки та питання КІМ'у, інтернаціонального виховання. Бойове завдання цих конференцій є залучення 100% кадрової робітничої молоді та наймитів до лав комсомолу.

в) Провести велике підготування до організації МЮД'івських демонстрацій.

г) Відділові пропаґанди та теоретичного навчання ЦК забезпечити всю кампанію відповідною літературою, зокрема для мереж політосвіти.

д) Пресі - розгорнути велику підготовну та пояснювальну роботу, про МЮД - його ролю, історію, тощо.

Про перебіг готування заслухати звіт на бюро ЦК 16-го серпня.