Нова реформа і радіо

(Порядком обговорення)

Ліквідація округ висуває на порядок дня одне важливе питання - радіозв'язок. Бо лише радіозв'язок, за нової системи управління та максимального наближення апарату до районів та сіл, відповідатиме швидким темпам нашого соціялістичного будівництва.

Тов. Затонський на спеціяльній нараді з приводу реформи управління, зупиняючись на питаннях зв'язку центру з периферією,  відзначив, що кількість обіжників треба радикально зменшити і замінити практикою давати принципіяльні вказівки через пресу та радіо.

Головна особливість радіозв'язку полягає саме в тому, що за допомогою радіо центр має змогу одночасно зв'язатися зі всіма периферійними точками, прикладом, зі всіма районами; всі райони, в свою чергу, мають змогу одночасно прийняти ту чи іншу директиву центру. За допомогою дротового телеграфного зв'язку це можна робити лише послідовно, тобто щоб пересилаючи, наприклад, якесь розпорядження ВУЦВК треба провадити кілька сотень цілком тотожних операцій, витрачаючи на це значно більше часу й сил, аніж за допомогою радіо. Те ж саме стосується й зв'язку районів з селами.

Преса, що для її роботи питання швидкости є одним з найголовніших питань, вже давно застосувала саме радіозв'язок для своїх потреб. РАТАУ лише за допомогою радіо має змогу так добре обслуговувати всі периферійні органи преси на Україні.

Радіозв'язок є доцільний не лише тому, що він не знає меж простору й часу, ще й тому, що він дешевий. Вартість досить потужного трансляційного вузла (а трансляційний вузол стає за основну одиницю в системі радіозв'язку), що в належній мірі забезпечить сучасні вимоги до зв'язку, дорівнює, приблизно, 1 тис. крб. Але треба мати на увазі, що зовсім не слід зв'язувати всі органи державного управління окремою системою радіозв'язку з окремими радіоприймальними та трансляційними уставами, а звідси зменшиться потреба в нових фінансових асиґнуваннях.

Радіо й досі грало велику ролю масового культурного чинника. - Радіопреса, радіоосвіта і радіомистецтво культурно обслуговує найглухіші сільські закутки.

Плян радіофікації України, що, головно, має на увазі задовольними вимоги на культурне обслуговування, треба пристосувати і для обслуговування потреб державного апарату. До цього пляну треба внести поправки, щоб забезпечити розв'язання цієї проблеми, проте, не шкодячи і радіокультурній справі.

Отже, основне в цій галузі - раціоналізація експлуатації радіосітки.

Для цього потрібно насамперед провести загальну реєстрацію всіх трансляційних вузлів та потужних радіоприймальних установок незалежно від того, хто їхній власник. За матеріялами цієї реєстрації треба виправити плян радіофікації, врахувавши потреби реформи управління.

Далі треба розробити плян експлуатації радіовузлів у такий спосіб, щоб забезпечити потреби управлінського радіозв'язку і загально-культурні вимоги мас. І, нарешті, слід передбачити потребу й можливість мобілізації радіозв'язку для державних потреб.

Разом з цим, слід прискорити будування нової радіостанції в Харкові, бо наші дві радіостанції не спроможні будуть впоратися з роботою за значно підвищених вимог до радіозв'язку.

Д. Чеботарев.


Земельна система готується до ліквідації округ

Ліквідація округ висовує перед земельнии органами надто великі завдання. Чітке й гнучке керівництво процесами соціялістичної перебудови сільського господарства від Наркомзему вимагає в нових умовах щільного зв'язку наркомату з місцями, пильної уваги й реґулювання роботи.

Як же гадає Наркомзем перебудувати свою роботу?

На це питання заступник народнього комісара земельних справ тов. Сидерський відповів представникові РАТАУ ось що:

- Нові принципи побудови й структура центрального апарату Наркомземсправ стостовно до нових умов уже опрацьовано. В основному, їх уже погоджено і з НК РСІ.

В чому вони полягають?

Найголовнішу увагу приділяється питанням плянування. Отже Наркомзем передбачає так побудувати свій сектор плянування, щоб він був спроможний цілком своєчасно довести до кожного адміністративного району контрольні показники його виробничого пляну.

Але перед Наркомземом стоїть завдання своєчасно довести до райцентрів показники не тільки річного пляну, а і пляну кожної окремої сільсько-господарської кампанії.

Далі, за нашим проєктом ми передбачаємо максимальною мірою зменшити оперативне втручання до роботи районів. Потреба надати районам максимум оперативної самостійности тим більше ясна, що за умов великого числа районів, це оперативне втручання взагалі може перетворитися на недозволену дріб'язкову опіку. Але для безпосереднього керівництва роботою в справі проведення різних с.-г. кампаній, в системі Наркомзему має бути значно зміцнений сектор с.-г. кампаній.

Поруч з цим, Наркомзем ставить перед собою завдання систематично вибірковим порядком вивчати практику роботи районів. А саме - вивчатиметься, як здійснюють райони свої виробничі пляни, їхню ефективність, процеси, що відбуваються в сільському господарстві, тощо. Безпосереднє інструктування колгоспних і кооперативних об'єднань, цілком зрозуміло, покладається на Укрколгоспцентр і кооперативні центри. Але інспекторський апарат Наркомзему, що його треба значно зміцнити, має бути щільно зв'язаний з колгоспно-кооперативним апаратом.

Потреба зміцнити районний апарат гостро висуває питання про кадри. Частково їх дадуть округи. Але цього, звісно, буде далеко не досить. Особливо відчуватимуть брак кадрів Райколгоспспілки й колгоспи. Отже треба негайно ж найрішучіше заходитись навколо висунення нових кадрів з проміж самих колгоспників і бідняцько-середняцьких мас села, пропустити їх через короткотермінові курси, щоб підготувати з них керівників окремих галузей роботи в районах.

Особливого значення в нових умовах набуває гнучкість роботи землевпорядного апарату. Під таким поглядом і перебудовується вся його робота.

На Україні передбачається організувати 8 технічних землевпорядних контор. Вони й проводитимуть всю виробничу роботу в справі землевпорядкування за плянами Наркомзему. В районних центрах будуть тільки районні інспектори-землевпорядники, що реґулюватимуть, головне, земельні стосунки.

Як реаґує окружний земельний апарат на наступну ліквідацію округ.

- Треба сказати - заявив тов. Сидерський - що переходу окружних земельних працівників на іншу роботу, в зв'язку з ліквідацією округ, як масового явища, не спостерігається. Але все ж таки, ми маємо чимало фактів, коли окружні працівники намагаються перейти на роботу до радгоспів, дослідних станцій тощо, очевидно тому, що там більше платять. Хоч навіть у такому разі ці спеціялісти залишаються на периферії, все ж таки Наркомзем вважає таке явище за ненормальне. Річ у тому, що багато радгоспів за своїми розмірами не дають повного навантаження фахівцеві. А наше головне завдання тепер - це всіляко за всяку ціну зміцнити районний апарат. Зміцнений же районний апарат зуміє повною мірою обслугувати й низову сітку, зокрема радгоспівську.


Енергійніше готуватися!

Нарада, скликана Оргвідділом Конотопського Окрвику для підготовки до ліквідації Округи, показала, що деякі окружні установи і не думають готуватись до цієї важливої реформи.

Є такі установи, що замість підготовної роботи до ліквідації зайняті збільшенням штатів, вимагаючи від РСІ затвердження додаткових посад (прокуратура, Кустпромсоюз, Меліосоюз). Але є й такі установи, що вже провадять інтенсивну підготовну роботу, напр. Окрскотарсоюз та ОКНС.

Нарада висловилася за те, щоб зараз же  всі установи та організації розпочали підготовну роботу до ліквідації окружних установ. Всі установи та господарські організації приступили до впорядкування своєї внутрішньої роботи, закінчення балянсів тощо, щоб цією роботою не затримувати здійснення реформи. Наскільки це важливо говорить приклад ліквідації Глухівської округи; прийомка її Конотопщиною проведена незадовільно, нема показників стану роботи кол. Глухівщини, не впорядковано техсправи тощо. Все це відбивається на роботі.

Ускладняється справа з підготовкою до ліквідації окружних господарсько-кооперативних установ та тих, що не мають низової сітки.

Інспектура праці та РСІ розпочали інструктування - райуповноважених страхкаси та секцій РСІ в районах, щоб підготовити їх до роботи після ліквідації округи.

Зараз, на нашу думку треба якнайскорше вирішити в центрі питання про передачу районам складання операційно-фінансових плянів та контрольних цифр бюджету на 30-31 р., бо над цими питаннями працює багато окружних робітників, що не мають точних директив, в той час, як до цієї роботи вже зараз слід притягнути районні організації.

К. Чех.