Роботу споживчої кооперації на нові рейки

Крамопостачання районовим товариствам має здійснюватися в основному (на 80% всього обігу) на засадах транзиту з місць виробництва (з фабрик та заводів). Постачання товариствам краму складного асортименту, що його можна направляти транзитом (20%) має переводитися з міжрайонних баз Вукопспілки. Таких баз накреслено організувати - 7. (Орієнтовно - в Харкові, Києві, Вінниці, Запоріжжі, Зіно'ївському, Конотопі та Сталіному). Основний принцип, що його застосовано при визначенні функцій влаштування баз полягає в тому, щоб база була при вході до району своєї діяльности й щоб в такий спосіб позбавитися зустрічних перевозок та ламаних тарифів. 

У недалекому майбутньому згадані бази Вукопспілки мають обмежити свої функції лише підсортуванням 20% краму, що його буде направлятися через бази районових товариств з тим, що переведення всіх операцій по транзиту та розподіл всіх крамових ресурсів між районовими товариствами буде повнотою зосереджено в ВУКС'і. Проте, на перший час застосовувати наведену схему крамопостачання немає змоги. Причиною цього є дві обставини. Поперше, районові товариства лише тепер організовуються, вони ще не мають ніякого досвіду, ні організаційного, ні господарського, та ще не налагоджено транзитний завіз краму до них. Подруге - апарат центру ні з боку кількости, ні з боку, головним чином, якости ще не пристосований до безпосереднього регулювання всіх оперативних питань крамопостачання. Тому тимчасово на міжрайонові бази ВУКС'у має бути покладено всю оперативну роботу щодо крамопостачання товариствам, як транзитом так і через склади баз з наданням базам права певного маневрування крамовими фондами.

Ясна річ, що загальне плянування й керівництво роботою баз зосереджується в ВУКС.

Для контролювання та інструктування заготовної роботи районних т-в ВУКС організовує заготівельні аґенства. Таких аґенств накреслено організувати 8 з обмеженим штатом фахівців-інструкторів.

Організаційне керівництво роботою районових т-в зосереджується безпосередньо в ВУКС'і. Щодо живого інструктажу, то він має здійснюватися через роз'їздні інсрукторські групи. Групи складатимуться з роз'їздних інструкторів різного фаху (в справах організаційно-масової роботи, в справах ревізій та рахівництва, в справах плянування раціоналізації, культурно-побутової роботи та інш.) з тим, що всю роботу в галузі живого інструктажу групи переводитимуть за плянами та директивними вказівками центру.

Оскільки обсяг роботи районного т-ва буде дуже значний, апарат т-ва будується за принципом диференціяції та на основі посилення відповідальности кожного зокрема робітника. Конкретно передбачено побудувати апарат районного т-ва за такими п'ятьма галузями - частинами організаційно-культурна, торговельно-постачальницька, підприємств і пляново-оперетавна.

Завдання, що покладені на споживкооперацію ходом соціялістичної реконструкції народнього господарства можуть бути виконані лише за умови, коли поруч з перебудовою організаційної структури системи буде одночасно посилено кооперативну громадськість та піднесено участь кооперативних мас в роботі кооперації. Щоб забезпечити піднесення участи кооперативної громадськости в роботі системи накреслено запровадити такі форми організації громадськости й участи мас: куткові збори пайовиків, осередки коопактиву по сільрадах, групи активу по окремих галузях роботи, ударні бриґади коопактиву для виконання ударних завдань, коопбюра в сільрадах, що по їхньому району існує кілька підприємств товариства, збори уповноважених т-в. Для керівництва зазначеними органами громадськости на місцях та для виконання завдань товариства в галузі заготівель, мобілізації коштів та інш. правління районних т-в матимуть уповноважених на район кожної сільради, що їх буде обирати актив та які матимуть певні повноваження з боку правління. Обов'язки уповноважених мають, як правило, покладатися на голову коопбюра, а де коопбюра немає, - на голову крамничої комісії. Уповноважений, як правило, має одержувати платню, відповідно до його навантаження.

Щодо перебудови організаційної структури й апарату робкоопів, то в цій справі накреслено застосовувати такі основні принципи: централізація плянування, доведення всіх основних покажчиків пляну до окремих торговельних одиниць та встановлення справжнього контролю за виконанням пляну, перенесення керівництва торговельною сіткою великих робкоопів із центрального апарату до районних (кущових) контор, побільшення прав і відповідальности низового апарату; запровадження єдиноначальництва по всіх ланках апарату робкоопів, запровадження виборности відповідальних робітників (зав. крамниць, зав. відділів, інструкторів та інш.), виділення окремих великих підприємств та виробничих функцій (наприклад, секторів с.-г. пром. підприємств, транспорту і т. д.) на самостійний балянс, а дрібних підприємств - на окрему звітність за основними покажчиками промфінпляну, зосередження в центральному апараті великих робкоопів лише функцій загального керівництва й плянування.

Ось в основних рисах схема, за якою правління Вукопспілки накреслило перевести реорганізацію спожив. системи України та побудову структури районних низових ланок (районних т-в і робкоопів).

Реорганізація районних т-в мусить бути закінчена до 1 вересня, а ліквідація окрспілок - до 25 вересня 1930 року. Ясна річ, що виконати в такий короткий термін величезну роботу щодо реорганізації системи можна лише за напруження сил апарату системи та всебічної допомоги з боку місцевих партійних, радянських та профспілкових організацій.

Труднощі, що стоять на шляху переведення цієї реорганізації надзвичайно великі. Короткий термін, який ми маємо для переведення не послаблює, а збільшує відповідальність за те, що підчас реорганізації ми ні в якій мірі не послабили та не погіршили б обслуговування споживача, особливо ураховуючи переведення хлібозаготівель та потребу гнучкого маневрування товарними фондами для стимулювання.

Одна з основних труднощів це відсутність відповідних кадрів, як на керівній роботі в районних спожив. т-вах, так і на технічній роботі. Не зважаючи на зовсім незадовільний стан наявних кадрів системи та потребу поповнення додатковими кадрами, деякі окружні організації не дооцінюють значіння та всієї ваги, що випливає з наміченої реорганізації. Замість зміцнити спожив. систему новими кадрами (як сказано в постанові ЦК ВКП(б) від 5-V-30 року) знімають кращих робітників, що є в системі, і посилають їх на іншу роботу (Полтавський ОПК, Конотопський, Білоцерківський і ціла низка інших). Коли взяти на увагу, що порівнюючи з іншими організаціями, споживсистема в районах зовсім не мала своїх центрів, а тепер їх мусить утворити в досить короткий термін, то цілком очевидно, що для того, щоб забезпечити з самого початку належну постановку роботи в районних спожив. т-вах потреба підсилити цю ділянку роботи відповідними кадрами цілком очевидна.

Ось чому таке ставлення до цього, яке ми маємо з боку низки перелічених партійних організацій, слід розглядати як непорозуміння.

Величезне значіння, що має реорганізація для загального поліпшення роботи споживкооперації та для перетворення її на дійсно активного чинника соціялістичного будівництва, мають цілком усвідомити як всі місцеві організації, так і найширші маси кооперованої людности та кооперативний апарат.

В умовах цілковитої допомоги з боку місцевих організацій, реорганізація системи має бути переведена успішно й своєчасно.

І. Бабіч.