Про підсумки сівби, про перебіг підняття парів, обробітку і полоття просапних, ремонту с.-г. реманенту та підготування кадрів до збиральної кампанії в Донецькій області

Постанова ЦК КП(б)У

Вислухавши доповідь донецького обкому та облвиконкому тов. Іванова, облЗУ тов. Конотопа, Облзернотрактору тов. Ковальківського, директора донецького Зернотресту тов. Медведя і начальника політсектору тов. Дисконтова про підсумки сівби, про перебіг підняття парів, обробітку й полоття просапних, ремонту с.-г. реманенту  та підготування кадрів до збиральної кампанії, ЦК КП(б)У відзначає:

Донецькі обласні організації - обком, облвиконком, облЗУ, облтрактори, районні партійні та радянські організації не розгорнули більшовицької мобілізації робітничих та колгоспних мас на виконання засівних завдань, не забезпечили оперативного керування засівкампанією, втратили темпи на самому початку сівби і в наслідок цього не виконали завдань з сівби, як по колгоспно-селянському, так і по радгоспному секторах (засіяно на 20-VI-33 р. - тільки 89,1%, по колгсопно-селянському сектору - 88,3%, по радгоспному - 91,3%).

Зрив сівби по Донецькій області, що має велику пролетарську партійну організацію і велику промислову базу, пояснюється, головно, тим, що Донецький обком у своїй роботі відсунув сільське господарство на друге місце, забувши, що без систематичного піднесення сільського господарства не може бути у нас і піднесення промисловости.

Обком і облвиконком не вжили вчасно заходів, щоб зміцнити земельну систему, машино-тракторні станції, обласні земельні організації - облЗУ, облтрактори. Не вважаючи на наявність великої кількости промислових кадрів, обласні донецькі організації не укомплектували підготовленими кадрами МТС, машино-тракторні майстерні, не розгорнули боротьби за правильне використання тракторів, наслідком чого використовування машино-тракторного парку в області є на недозволенно низькому рівні.

Обласні організації недоцінили стану у старобільській групі районів і не вжили вчасно заходів, щоб зміцнити ці райони керівними кадрами (партійними, радянськими, земельними).

РПК, РВК'и і директори МТС старобільських районів: Білолуцького, Біловодського, В. Теплянського, Н. Псковського, Міловського, Марківського, Старобільського, Троїцького, Рубіжанського - неподобно погано підготували й керували сівбою, наслідком чого, не вважаючи на винятково велику допомогу, ці райони старобільської групи вийшли з серйозним недосівом.

Не зважаючи на безпосередні вказівки ЦК про те, що треба в корені змінити погляд міських промислових організацій на свої завдання і обов'язки в галузі сільського господарства, що промислові організації та виробничі осередки відповідають за сільське господарство так само, як і сільські партійні організації, - обком не забезпечив докорінного повороту промислових організацій Донбасу до сільського господарства. В наслідок цього такі організації, як Артемівська, виконали сівбу тільки на 84%, Гришине - 85%, Рубіжанка - 82%, Чистякове - 81%, Петромар'ївський - 86%.

Партійні та професійні організації Донбасу не віддали належної уваги організації шефства найбільших підприємств металурґійних, машинобудівних, хемічних, вугільних над МТС, колгоспами й радгоспами области.

Не виконавши засівного завдання, припустивши ряд помилок у керуванні сівбою, Донецькі обласні організації вчасно не викрили цих помилок і не поставили їх з усією силою перед районними партійними та радянськими організаціями, не мобілізували колгоспних мас на обробіток просапних культур, підняття парів і справжнє більшовицьке підготування до збиральної кампанії.

ЦК констатує, що Донецька область недозволенно відстала у піднятті парів. На 20-VI-33 р. піднято 24,3% парів, при чім ряд районів - Біловодський, Білолуцький, Лиманський, Н. Пськовський, Марківський, Міловський, не почали ще парової кампанії, а райони - Покровський, Старобільський, Олександрівський, Рубіжанський, Ново-Айдарський, Верхнєтеплянський, Старо-Каранський, Ровенецький, Чистяківський, Краснолуцький підняли парів на 20-VI менше, як на 15%.

ЦК КП(б)У відзначає явно незадовільний, цілком нестерпний перебіг полоття кукурудзи, картоплі, сояшника (на 20-VІ прополото по області сояшника 22,5%), а це утворює, якщо негайно не буде вжито рішучих заходів, загрозу врожаєві і загибель частини засівів.

ЦК особливо підкреслює цілковиту бездіяльність, що межує з злочинністю в справі організації обробітку сояшника та кукурудзи по таких районах - Біловодський, Кадіївський, Лиманський, Марківський, Міловський, Ровенецький, Рубіжанський, Олександрівський, Амвросіївський, Петромаріївський, Старобишівський, які до 20-VI зовсім не починали полоття сояшника, а по районах - Гришинський прополото 2,4%, Покровський - 3,2%, Старо-Каранський - 4,6%, Білолуцький - 5,4%, Краснолуцький - 6%, Сорокинський - 6,7%, Ново-Айдарський - 8,3%, Ново-Псковський - 8,4%, Краматорський - 9,4%. Кукурудзи: Артемівський прополото 8,2%, Білолуцький - 12,8%, Б. Янісоль - 10,9%, Горлівка - 11%, Гришине - 12,7%, Красний Луч - 6%, Краматорівка - 4,2%, Луганське - 14,2%, Макіївка - 14,4%, Н. Псковський - 9,1%, Ново-Айдарський - 5,6%, Риківський - 8,3%, Старо-Каранський - 5,5%, а райони - Біловодський, Ворошиловський, Кадіївський, Лиманський, Марківський, Міловський, Ровенецький, Рубіжанський, Сорокинський, Староникольський, Старобільський, Сватівський, Троїцький, Чистяківський, Олександрівський, Петромаріївський, Старобишівський - ще не починали полоття кукурудзи.

ЦК КП(б)У вимагає від донецьких обласних організацій, секретарів районних і міських партійних комітетів, голів РВКів і міськрад, директорів МТС і начальників політвідділів негайно вжити найрішучіших заходів, щоб ліквідувати ганебний для донецьких більшовиків і комсомольців стан з обробітком просапних культур.

ЦК попереджає секретарів райпаркомів, міськпаркомів, голів міськрад і РВКів, директорів МТС і начальників політвідділів, що коли вони не забезпечать найближчими днями рішучого перелому в справі обробітку просапних культур, їх буде притягнуто до найсуворішої партійної та судової відповідальности як за зрив найважливішого завдання партії та уряду, за припущення загибелі врожаю.

ЦК вказує обласним організаціям на цілком незадоволенний перебіг ремонту молотарок та двигунів в області (на 20.VI.33 р. відремонтовано молотарок - 39,5%, локомобілів - 35,2%, двигунів - 79,9%).

Це тим більше недозволенно, що Донецька область має величезну промислову базу і кваліфіковані кадри робітників та спеціялістів.

ЦК зобов'язує обласні організації вжити негайно заходів, щоб закінчити найближчими днями ремонт с.-г. збиральних машин і покладає персональну відповідальність за ремонт с.-г. машин по колгоспах, що їх обслуговують МТС, на т.т. Ковальківського та Канського, по колгоспах, що їх не обслуговують МТС, і по одноосібному секторові - на тов. Конотопа.

ЦК визнає підготування масових кадрів по Донецькій області за незадовільне. Донецькі обласні організації не приділили потрібної уваги справі підготування кадрів, наслідком чого підготування кадрів не забезпечено, як кількісно, так і особливо якісно.

ЦК зобов'язує обласні організації Донбасу, не гаючись, перевірити перебіг підготування, надолужити загаяний час і забезпечити цілком виконання завдання у підготуванні кадрів. ЦК покладає персональну відповідальність за виконання цієї директиви на члена бюра зав. кадрів обкому тов. Шаца.

ЦК підкреслює погану роботу донецького зернорадгосптресту. Дирекція зернорадгосптресту допустила зірвання плану сівби в найбільшому старобільському радгоспі, не забезпечила виконання засівного плану (засіяно по тресту на 20.VI.33 р. всього 98%, по старобільському радгоспові - 79%).

Дирекція Зернотресту не зорганізувала обробітку просапних культур.

Явно незадовільно йде ремонт с.-г. реманенту, особливо молотарок (відремонтовано на 20.VI - 14%).

Недозволенно неподобно організовано оранку парів. На 20.VI.33 р. виорано - 5,2%.

За злочинну бездіяльність у справі організації сівби директора старобільського зернорадгоспу - Дорохова, що став, як це виявило обслідування донецького обкому, на шлях применшування врожайности і обману партії, - з роботи зняти, виключити з партії і притягнути до суду.

ЦК зобов'язує обком прискорити закінчення перевірки по донецькому зернотресту та зернорадгоспах стану визначення врожайности і проведення заходів, щоб забезпечити збирання, молотьбу та хлібоздавання, та повідомити ЦК.

Стан, що створився в Донецькій області, вимагає від обкому й облвиконкому вжити виняткових заходів, які забезпечили б справді більшовицьке підготування всіх партійних, радянських та господарських організацій, мобілізації робітничих та колгоспних мас на успішне проведення обробітку просапних культур і збиральної кампанії.

Обком і облвиконком повинні негайно вжити заходів, щоб зміцнити земельні органи й тракторні системи, керівне ядро найбільш слабких районів зміцнити кваліфікованими кадрами МТС та МТМ.

Обком і облвиконком, облтрактор і облЗУ повинні негайно створити в області справжнє оперативне керівництво сільським господарством, районами, МТС і колгоспами.

Обком повинен негайно зміцнити сільські партійні організації і зліквідувати цілком недозволений для Донецької области стан, коли велика кількість колгоспів, що їх навіть обслуговують МТС, не мають ні партійних осередків, ні парторгів.

Партійні організації Донбасу досі не зробили ще для себе висновків із постанови ЦК ВКП(б) від 24-го січня і тієї перестороги, що її ЦК ВКП(б) зробив усій українській організації.

Цей висновок партійні організації Донбасу повинні зробити негайно і вивести сільське господарство области в ряди передових областей.