Виробничі досягнення Української промисловости за півроку

За попередніми відомостями робота української промисловости в першому півріччі проходила в сприятливіших умовах, ніж у попередньому. Постачання сировини, за винятком олійної промисловости та де-яких сортів спеціяльного металу, проходило нормально. Фінансовий стан промисловости, хоч і був напружений, проте не гальмував нормальної праці підприємств.

За перше піврічча загально-союзна промисловість виробила продукції на 285.814 тис. передвоєнних крб. На 106% продукційної програми і на 25% більше, ніж у другому півріччі минулого року. Зокрема Донвугілля виконало програму за піврічча з перебільшенням на 4%, Південсталь - на 13%. Де-яке недовиконання програми спостерігається на Краматорському заводі. Взагалі вся союзна промисловість дала середнім числом продукції на 4% більш, ніж передбачалося програмою.

Республіканська промисловість за цей період дала продукції на 119.833 тис. передвоєнних крб. недовиконавши своєї програми на 1%, але дала на 7% більше продукції ніж у другому півріччі минулого року. Зокрема слід зазначити, що дали перебільшення такі галузі промисловости - гірнича 3%, металічна - 1%, шкіряна - 5%. Недовиконання спостерігається в хемічній, текстильній та паперовій промисловості.

Місцева промисловість за піврічча дала гуртової продукції на 34.852 тис. передвоєнних крб. - на 4% більше проти попереднього року.

Вся українська промисловість - загальносоюзна, республіканська й місцева без сезонної випустила продукції за піврічча на 413.504 тис. передвоєнних крб., на 17% більше проти другого кварталу минулого року.

Встановлення заповідного фонду на Україні

Нині на Україні є такі основні заповідники. В степу - «Чаплі» (кол. Асканія Нова) - на площі в 30 тис. гект., в лісостепу - ім. Шевченка - 2 тис. гект., в районі пійми Дніпра - «Конча-Заспа» - 600 гектарів та низка приморських заповідників на узбережжі Озовського та Чорного морей площею в 25 тис. гект. Ці заповідники утворені, щоб можна було вивчати природу кожного природнього району України.

Наркомзем вважає, що ця сітка недостатня. Швидкий зріст населення сприяє знищенню де-яких природніх багацтв України і тому сітку заповідників слід поширити. На думку Наркомзема слід вжити термінових заходів, щоб, по-перше, виявити цілинні землі, встановити їх точну кількість та організувати там заповідники. Для проведення цієї роботи потрібно 18,5 тис. крб. Наркомзем, подаючи про це докладну записку до Раднаркому, прохає РНК дозволити проведення цих робіт у спішному порядку, а також відпустити потрібні для цього 18,5 тис. крб.

Вивчення використання трактора

В технічній секції С.-Г. Наукового Комітету України розроблюється нині матеріяли обслідування 643 тракторів («Фордзонів») що працювали в 1925-26 році по селянських господарствах. Ці матеріяли зібрав «Інститут Праці». В наслідок ції роботи можна буде виявити міру засвоєння селянами техніки роботи трактором, норми споживання тракторами нафтопродуктів, правильне використання трактора в кожнім районі. Вивчення матеріялів дасть можливість усунути всі хиби у використанню трактора. Через Окрземуправління проводиться також спеціяльне економічне обслідування господарств, що користуються трактором не менше двох років. Це обслідування виявить рентабельність трактора у сільському господарстві та вплив його на господарство.

С.-Г. Науковий Комітет також провадить анкетне обслідування доцільности використання в селянському господарстві «Запорожця». Данні обслідування потрібні для вирішення справи дальшого виробництва «Запорожця».

Лист Наркомзема до центрів спеціяльної кооперації

Наркомзем звернувся до всіх центрів спеціяльної кооперації з листом, де зазначає, що за відомостями окрземуправлінь в де-яких місцевостях низова спеціяльна кооперація обслуговується надзвичайно кволо. Серединне кільце навіть організаційно не охоплює низових об'єднань. Так, в системі молочарсько-скотарської кооперації є 690 низових товариств. Охоплено ж сіткою молочарсько-скотарської кооперації з них до 200. «Плодоспілка» із 480 низових об'єднань своєї системи охопила 125. Із 4000 меліоративних та машино-тракторних товариств до кооперативної сітки членами входить лише 250. Із всього ж числа низових об'єднань спеціяльної кооперації в 6,5 тис. т-в кооперативними союзами охоплено лише до 800 об'єднань. Нині до системи с.-г. кооперації повинні ввійти також і кредитні товариства. Проте більшість з них кооперативною системою зовсім не ув'язані.

Наркомзем вважає, що така одірваність низових товариств спеціяльної кооперації од їх союзів не тільки відбивається на якости роботи кооперації, а також затримує кооперування селянства. Наркомзем прохає всі центри спеціяльної кооперації на Україні вжити відповідних заходів, щоб яко мога найширше обслужити низові товариства спеціяльної кооперації, як організаційно так і господарсько.

Впорядкування селянських лісів

За декретом ВУЦВК'у од 1925 року, у користування селянам треба було передати 1,114 тис. гектарів із держлісофонду. На 1 січня 1927 року селянам передано 926 тис. гект.

Цю лісну площу за декретом треба також і впорядкувати. Наркомзем вважає потрібним виконати це до 1929 року. Нині лісовпорядчими роботами охоплено 325 тис. гект. За планом Наркомзему в цьому році треба впорядкувати ще 307 тис. гект., а в 1928 році - решту 366 тис. гектарів.

На думку НКЗС для проведення цих робіт треба примусити земгромади провадити лісовпорядження, збільшити кількість техніків, та поліпшити умови видачі кредитів на лісовпорядження.


У профсоюзах

Робота союзу звязку на Україні

(До 3-го Всеукр. з'їзду робітників звязку).

Роботу ВУК'у звязку від 2-го з'їзду союзу по сьогодні проходила під знаком зросту лав союзу. Коли на 1/1-26 року налічувалось 18.041 чл. союзу, то вже на 1/1-27 р. ми маємо 19.695 членів союзу.

Разом із зростом числа членів союзу збільшувалась і кількість трудящих на виробництві, особливо по лінії сільського звязку. Так, приміром, з 3885 сіль-листонош та позаштатних агентів ми маємо лише 10,07% членів союзу. Останні ж ще не втягнуті до союзу з багатьох причин, але певна робота серед них провадиться.

Тримаючи курс на розвиток живого звязку на протязі року ВУК обслідував безпосередньо 35 Окрфілій, 8 робіткомів та 2 уповзвязку. Мета обслідування зводилась до виявлення загального стану організацій, інструктування їх то-що. Одночасно Окрфілії живим звязком звязалися з усима низовими осередками.

За 26 рік зарплату робітників звязку України було підвищено на 26%. Директиву 2-го з'їзду щодо тарифів виконано і кількість тарифних поясів з 11-ти доведено до 6-ти.

На санітарно-курортне лікування та в будинки відпочинку за 26 рік було надіслано понад 1.700 чоловік.

Житлові умови членів спілки також значно поліпшились. За 26-й рік 19 житлобудівельним кооперативам звязку було надано допомоги в сумі 69.350 карб.

Культробота по всіх організаціях союзу має значні здобутки. Робітники прагнуть до поширеної культроботи. Ми маємо на сьогодні 4 спілкових клуби. Останнім часом за допомогою ВУК'а організовано два клуби в Бердичеві та Чернигові, та ведеться підготовча робота до відбудовання нового клубу в Харкові.

У 200 червоних кутках на підприємствах проведена широка робота для піднесення загально-політичного та культурно-громадського рівня робітників звязку.

Як наслідок цієї роботи, ми маємо зріст активности членської маси, поширення культурних вимог, збільшення участи рядової членської маси, молоди та жінок у всіх галузях професійного життя.

Разом з тим ми, звичайно, маємо й недоліки в роботі в галузях організаційній, тарифно-економічній і культ-освітній. Обговорити як слід заходи до усунення їх та вишукати шляхи до поліпшення загального стану організацій союзу, і має 3-й Всеукраїнський З'їзд робітників звязку.

Сисоїв.

Всеукраїнський з'їзд робітників звязку.

Вчора увечері відкрився 3-й всеукраїнський з'їзд робітників звязку, що на нього прибуло понад 100 делегатів. З'їзд обговорить важніші питання біжучої союзної роботи, дасть оцінку дотеперішній діяльності Укркому і накреслить шляхи дальшого поглиблення праці.

Вітаючи з'їзд від імени ЦК КП(б)У заст. голови Раднаркому т. Дудник у короткій промові охарактеризував міжнароднє і внутрішнє становище Радянського Союзу і України.

Ми, каже він, йдемо крок за кроком вперед у соціялістичному будівництві, зміцнюючи з кожним днем завоювання Жовтня.

Вашому з'їздові належить звернути увагу на раціоналізацію поштового апарату, на обговорення режиму економії, як одного із способів поширення бази нашого народнього господарства.

З'їзд обрав за почесних членів президії т.т. Сталіна, Томського, Рикова, Калініна, Кагановича, Петровського й Радченко.


Економічна робота серед радторгслужбовців

(Харківський окружний з'їзд союзу радторгслужбовців).

Масова робота серед радторгслужбовців Харківщини за минулий рік значно пожвавішала і поліпшилась що до своєї якости. Окрфілія зуміла втягнути до активної праці 20% загальної кількости радторгслужбовців Харківщини, а саме 28.970 чоловіка.

Як обслуговував союз матеріяльно-побутові інтереси радянського службовця?

Окрфілія висунула при перескладанні колугод чимало додаткових правових вимог, а саме про обов'язковий прийом робсили через біржу праці, про порядок звільнення та переміщення профделегатів, про порядок скорочення штатів, просування на посадах службовців, про порядок оплати осіб, що одержують надбавку та інш. Багато з них союзові пощастило здійснити.

Зарплата радторгслужбовця.

За відомостями окрфілії, середня зарплата торговельного робітника в правлінні ХЦРК на 1-ше січня 27 року досягла 138 карб. 90 коп., цеб-то на 28% більше проти 1-го жовтня 25 року, а в крамницях лише на 24%. Середній заробіток - спецставка 229 карб. 78 коп. В далеко гірших матеріяльних умовах працюють робітники державних держбюджетних і місцьбюджетних установ. Правда, за останній рік зарплату робітників району та села збільшено на 37,9%, але все ж таки вона залишається ще досить низькою.

Зарплата однакових професій в радянських установах дуже ще ріжноманітна. Так зарплата діловода хитається від 69 до 93 карб., причому де-як, одержують навіть навантаження. Те ж саме зустрічається в оплаті праці бухгалтерів. Тому зовсім своєчасно окрфілія висунула думку про перехід на систему твердих окладів, що безсумніву встановить правильне відношення між окремими окладами, забезпечить краще технічних робітників і усуне низку хиб.

Охорона праці та побут радслужбовця.

Що до охорони праці та поліпшення побуту радянського службовця, то в багатьох установах вони залишаються важкими і їх слід яко мога скоріше поліпшити. Число конфліктів з приводу порушень охорони праці господарниками досягає 23,4% загальних конфліктів. Останнім часом союз вжив заходів до поліпшення побуту робітників, зокрема поліпшення житлових умов, утворюючи при багатьох установах житловобудівельні кооперативи.

Безробіття серед службовців останнім часом досить зростає, досягаючи нині біля 5 тис. чоловіка. Переважають серед безробітних бухгалтери з досить великим трудовим стажем та продавці. Профсоюз видав трудової допомоги безробітним біля 73 тис. карб. та крім того організував ріжні курси для їх перекваліфікації. Організовано також для безробітних 4 трудколективи.

Робота економкомісій.

Безумовно, робота економкомісій проводиться нині краще, окремі економкомісії пророблювали дуже важливі питання, що торкаються упорядкування торговлі (ХЦРК), упорядкування складської роботи (Нафтосиндикат, Книгоспілка), норм природнього убутку (ХЦРК), поліпшення роботи друкарщиць і т. д. Але все ж таки не можна сказати, що економкомісії працюють як слід. Основні хиби їхньої роботи такі: недостатнє втягнення союзної маси, нерегулярне скликання економнарад, кволе керовництво з боку місцькомів і т. інш. Досить важливу роботу провели економкомісії в частині зниження цін, особливо економкомісії ХЦРК, «Ларька», ТСТ Південних і т. інш. Але ще досить кепсько поставлена робота економкомісій в районах на селах.