Перший Всеукраїнський з'їзд т-ва „Друзі дітей"

Промова Голови ВУЦВК'у і Голови ЦК ДД т. Петровського

В неділю в сесійній залі ВУЦВК'у тов. Петровський відкрив Перший Всеукраїнський з'їзд «Т-ва Друзі Дітей».

«Товариші, від імени ЦК ДД та радянської влади я вітаю 1-й Всеукраїнський з'їзд т-ва Друзі дітей. Дозвольте вам нагадати, що для зрозуміння сучасного значіння нашого т-ва треба знати як було утворено це т-во.

Це т-во утворилось підчас тяжкого голоду в 1921-22 р.р. серед робітничих та професійних організацій. Робітниче-селянська держава дістала тяжку спадщину від імперіялістичної та громадянської війни, - це велика кількість сиріт, а голод ще збільшив і без того велику кількість безпритульних дітей. Урядові було дуже тяжко впоратися з цим великим громадським лихом.

Справжнє оформлення т-ва «ДД» сталося всього лише 2 - 2 1/2 роки тому і за цей час ми мали великий приплив і відплив членів т-ва. Число членів т-ва «ДД» доходило до 400 тис. і більше, нині ж ми маємо більшу кількість осередків т-ва, але число членів складає всього 285 тис. чол.

Спочатку т-во друзів дітей ставило своїм завданням допомогти ріжним дитячим установам та організаціям. Але нині завдання т-ва полягають не тільки в тім, щоб допомогти, але й взяти безпосередню активну участь в організації окремих дитячих установ, що допомагають ліквідувати безпритульність і ставлять собі ширші завдання - перевести свої ідеї у громадське життя з метою поліпшення побуту дітей.

В 1926 р. наше т-во нараховувало 434,500 карб. коштів, на 1927 рік кошторис т-ва складено в 635 тис. карб.

Організація т-ва «ДД» по округах ще далеко не відповідає потребам боротьби з дитячою безпритульністю. Є округи, що мають до 30 тис. членів т-ва, але й такі, що нараховують тільки 5, 3 і навіть 1 тисячу членів.

Історія нашого т-ва, як бачите, не довга. Кошти дуже скромні, а перспективи - високі й поважні. Тому, ми в своїй роботі маємо всі підстави гадати, що діяльність т-ва буде дуже корисною для нашої робітниче-селянської держави. В містах нараховується 192 тис. членів т-ва, по селах 60 тис. і на транспорті 32 тис. Загальна сума коштів складає 634 тис. карб. Розмах звичайно дуже й дуже скромний.

Щоб яко мога більше допомогти урядові, т-во «ДД» розвиває максимум самодіяльности, завдяки чому ми маємо в нашій організації досить солідний актив, що нараховує понад 9 тис. активних членів т-ва; з них 5.200 чоловіків і 4.300 жінок. Наше т-во є чи не єдине, де жінки в самодіяльності стоять поруч з чоловіками. Правда, це тільки серед активу, тоб-то президії та голів т-ва, серед рядових же членів т-ва жінки складають 35%.

Товариші, болячка безпритульності, що її дістала держава після імперіялістичної та громадянської війни, особливо ж після голоду, ще дуже відчувається державою. Не зважаючи на наші обмежені кошти, господарський розвиток країни зменшив дитячу безпритульність на 10 тис. чол. Однак, та кількість безпритульних, що є нині по містах та селах, вимагає як з боку уряду, так особливо з боку радянського суспільства, величезної уваги. Як би не кидалась у вічі безпритульність, ми, не зважаючи на нашу бідність та відсталість, все ж можемо похвалитись тим, що рівняючи до передреволюційного часу, дитяча смертність у нас зменшилась на 200-300 тис. Збереження життя такої кількости дітей є величезним культурним досягненням, як радянського уряду, так і радянської суспільности, особливо, коли порівняти з буржуазними країнами. Буржуазія пояснювала існування безпритульности вічним законом людської нерівности. Але буржуазна наука й буржуазний лад повинні вмерти, а на зміну їм ідуть нові форми громадських відносин, що перебудують по-новому все життя. Комуністична партія й Радянська влада, встановивши в себе чесні радянські відносини, закликають усі громадські верстви до найбільшої активности й самодіяльности. Що правда, ми стоїмо ще тільки на порозі цього. Пролетаріятові, що вчинив соціяльну революцію й відбудовує господарство, тяжко було в перші часи широко розвинути громадську самодіяльність серед трудящих мас. А тим часом вона мусить бути розвинена яко мога швидче, тому, що наше міжнароднє становище вимагає від радянської суспільности, від позапартійних, робітників та селян найбільшої активности. Коли перед війною буржуазія кричала про мир та національну свободу, то все це були порожні фрази. Після війни ж ми маємо ще менше гарантій для миру, бо озброєння збільшилось і ми живемо напередодні жахливої імперіялістичної війни. Буржуазія йде до цього на всіх парах, по всіх країнах вона збільшила робочий день і зменшила заробітну плату.

Коли до цього часу в боротьбі з безпритульністю найбільшу участь брав уряд, то нині ми повинні викликати кращі передові сили робітників та селян до того, щоб підвищити вагу т-ва ДД в справі ліквідації безпритульности та кращого впорядкування родинного побуту трудящих мас. Ми мусимо так організувати роботу, щоб піднести свідомість членів т-ва ДД до великого громадянського подвигу і щоб т-во з ентузіязмом виконувало свою, на перший погляд незначну, а справді ж велику й поважну роботу.

Всі і все для ліквідації дитячої безпритульности та на допомогу безпритульним.

Хай живе 1 Всеукраїнський з'їзд т-ва Друзів Дітей.

Привітання з'їзду ДД

Далі з'їзд вітали представники низки організацій. Тов. Пілацька від ЦК КП(б)У вітаючи зазначила, що завдання т-ва ДД, - виховати нове покоління і попередити нову безпритульність. Партія і радянська влада вважає не можливими провадит роботу в цій галузі без активної підтримки широкої радянської суспільности.

Далі привітали з'їзд т.т. Ряпо від Наркомосу, Ефімів від Наркомздоровля, Ліхтерев від ЦК ЛКСМУ, від Наркомпраці - Полтавченко, від УЧХ - Холодний, і нарешті від артілі безпритульних підлітків виступив хлопчик Саховський, що в своєму коротенькому привітанні подякував т-ву ДД за те, що він та його товариші, колись безпритульні, нині чесно, як і інші громадяне Радянського Союзу заробляють собі хліб в своїй артілі.

Відповідаючи на привітання тов. Петровський висловив побажання, щоб всі організації, що привітали сьогодні Всеукраїнський з'їзд, взяли найактивнішу участь в роботі «ДД».

Звіт про роботу ЦК ДД

На вчорашньому ранішньому засіданні тов. Кулик подав з'їздові звіт про роботу центральної комісії допомоги дітям.

- Завдання комісії Допомоги Дітям допомога безпритульним дітям та дитячим установам. Боротися з безпритульністю в наших умовах, каже тов. Кулик, - надзвичайно тяжко. На це потрібно великі кошти. Цю боротьбу провадить не тільки ЦК ДД, але й Наркомос, Наркомздоров та громадські організації. Всі ці організації утримують на Україні 1.314 дитячих установ, де перебувають 125.700 дітей. На початку осени у нас було 30 тис. безпритульних (за приблизними підрахунками). В минулому році ми підібрали 13 тис. дітей. Таким чином безпритульність значно зменшилась. За планом в біжучому році намічається підібрати ще 10 тис. безпритульних.

Звіт Оргбюро Друзів Дітей

За звітом про роботу Всеукраїнського Оргбюро ДД виступив тов. Яковенко.

- Організація ДД зміцніла. Нині вона нараховує 10.000 активу. Т-во де далі збільшує видатки на дитячі установи та боротьбу з безпритульністю. Коли в 1925-26 р. Т-во ДД асигнувало 343 тис. карб. на боротьбу з безпритульністю, то в 1926-27 р. ми намічаємо асигнувати 600 тис. Провадиться також шефство над ріжними дитячими установами. По округах України Т-во ДД влаштовує на свої кошти евако-прийомники, ночліжки, дитячі майданчики, то що. Крім того, по найбільших містах Т-во ДД організовує трудові артілі, де працюють безпритульні підлітки.

Слід також відмітити слабу участь нашої організації у Всеукраїнській книжковій лотереї ЦК ДД. Успішне переведення лотереї дало б нам кілька сот тисяч карбованців і поліпшило б матеріяльний стан т-ва.

Успішній роботі ДД заважав паралелізм з іншими організаціями. Для цього, на нашу думку, потрібно на місцях комісії ДД об'єднати з організацією Друзів Дітей. Добре було б також організувати конкурс на найкращий осередок Друзів Дітей.

Промова тов. Петровського на закритті 1 засідання з'їзду ДД

Товариші, наше перше засідання закінчується. Дозвольте мені від імени з'їзду висловити подяку всім товаришам, що вітали наш з'їзд від імени ріжних установ та організацій і прохати їх переказати своїм організаціям, щоб подавали всебічну допомогу нашому т-ву ДД.

Товариші, наше завдання - зробити т-во таким, щоб воно було здатне практично переводити справу ліквідації безпритульности. Кращим пам'ятником людству й тов. Леніну, як одному з кращих борців, що прагнули визволити трудящих від експлоатації, була б повна ліквідація безпритульности в нашій країні. До цього головним чином Ленін і йшов при розвязанні соціяльних проблем людського життя. Всі пам'ятають ті директиви робітникам та селянам, що їх давав тов. Ленін, і я пропоную вшанувати його пам'ять вставанням. (Всі встають, музика грає жалібний марш).

Товариші, дозвольте також висловити жаль з приводу того, що тут немає представників ріжних так званих ліберальних товариств - від лікарів, інженерів, робітників мистецтва та інших інтелігентних професій. Правда, тут є присутні громадські інтелігентні робітники Червоного Хреста, що беруть участь у ліквідації безпритульности. Але колись за часів буржуазії всі вони брали участь у боротьбі з безпритульністю. Правда багато з них робили це тільки для того, щоб як небудь заповнити час. Нині, звичайно, цього нема. Але все ж відсутність на цьому з'їзді представників інтелігентних професій показує, що тільки на одні плечі робітників та селян лягає величезне завдання ліквідації безпритульности.

Товариші, до президії надійшло кілька записок про те, щоб висловити протест проти наскоків англійської буржуазії на наше радянське посольство в Англії та Хіні (оплески).


Раднарком

Утворення статистичної планової комісії при ЦСУ УСРР

Щоб об'єднати основні статистичні роботи загально-союзного, республіканського й місцевого значіння і внести до роботи статистичних установ і організацій планові засади, Рада Народніх Комісарів ухвалила утворити в складі ЦСУ України статистичну планову комісію (Статплан). До відання Статплану належить складання республіканського плану статистичних робіт усіх установ і організацій на території України, затвердження програм і порядку збирання й розроблення статистичних матеріялів, попередній розгляд та висновки на програми й організаційні плани загально-союзного значіння, що провадяться на території УСРР, в тому випадку, коли ці плани подається на висновок Українського Уряду. Статплан має також затверджувати програми й організаційні плани робіт місцевого значіння, розглядати методи складання балансу народнього господарства. На Статистичну Планову комісію покладено всі функції експертної ради в справі оцінки хлібо-фуражного балансу. В звязку з утворенням Статплану експертну раду ліквідується.

Рада Народніх Комісарів затвердила Статистичну Планову комісію в такому складі: т.т. Вольф (голова комісії), Минаєв (заступник голови), і члени: Мишкіс, Гуревич, Авдієнко, Буяновер, Беляєв, Белянін, Лащонов, Денисов, Вербицький, Ашуп-Ільзен, Катель, Введенський, Маньковський, Ривкин, Бенчин, Коломойцев, Качинський, Соловейчик, Гринштейн, Левенштам, Наумов і Соколін.

Новий склад Всеукраїнського Комітету допомоги житловому будівництву

Рада Народніх Комісарів затвердила такий склад членів Всеукраїнського Комітету допомоги житловому й комунальному будівництву при РНК УСРР: голова комітету - т. Чубар, заступники голови - т.т. Сербиченко і Дудник, члени - т.т. Слинько, Сухомлин, Власенюк, Терехов, Полоз, Гулий, Радченко, Єфімов, Вольф, Поляков, Мілославський і Чернишов. На відповідального секретаря комітету призначено тов. Владимирова.