Підсумки перевиборів і дальші завдання в справі оживлення та керовництва радами

Доклад тов. Постишева на IV пленумі Харківського Окрпаркому

Товариші, ми всі добре знаємо, що перевибори рад мають для нас надзвичайно велику вагу. Особливу вагу перевибори рад набувають за поставлених нами тепер обставин. Ми живемо в умовах практичного будівництва соціялізму, коли активність мас, свідома участь робітників і селян у цім великім будівництві рік у рік стають де далі неодмінно потрібними.

Партія в цілому цю потребу загострює перед кожним членом партії, перед кожною партійною організацією. Ось чому ми повинні звертати якнайпильнішу увагу як на саму передвиборчу кампанію, так і на підсумки перевиборів рад.

Умови перевиборів рад у 1927 році

За яких умов відбувалася передвиборча кампанія в 1927 році, як у місті, так і на селі?

Перша умова, що сприяє нашій роботі в справі підготовки та переведення виборчої кампанії - це зміцнення загально-політичного міжнароднього стану Радянського Союзу.

Друга сприятлива умова - це піднесення рівня всіх галузей народнього господарства проти минулих років, зміцнення соціялістичних елементів у нім та усунення низки серйозних господарських труднощей.

Третя умова - зріст активности трудящих мас, що теж слід визнати за позитивний чинник.

Четверта умова - де яке оживлення буржуазно-непманівських елементів як у місті, так і на селі. Зрозуміла річ, що цей момент ускладнив нашу роботу.

Перевибори в цім році й робітництво

Треба сказати, що ми в цім році на перевиборах досягли значного підвищення активности робітництва, рівняючи до минулих років. Робітництво в цім році виявило високу активність на перевиборах, що перш за все виявилося в чисельній участі його на виборчих зібраннях.

Я маю цифрові дані, які свідчать, що на виборчих зібраннях у середнім у місті в цім році брали участь 65,4% проти 55,2% в 1926 р.; участь промислових робітників у середнім - 81,7%; у низці великих підприємств вона перевищує 90%. Активність робітничих мас у цім році була далеко вища і що до якости. Робітництво прийшло більш організовано та підготовлено на ці перевибори. Це має величезну вагу. Це свідчить за те, що ми в цім напрямку проробили велику роботу.

Я маю дані про участь на виборчих зібраннях профсоюзів. Ці цифри вельми цікаві: металісти - 84%, друкарі - 80,1%, Харчосмак - 73,8%, будівельники - 64,8%, Робітос - 61,4%.

З цих даних видно, що в цім році підготовка до звітних зібрань була значно краща, ніж торік. Що можна ще сказати про звітні збори?

Здорову критику робітників, що виступали в питаннях, головним чином місцевого порядку і в першу чергу - в питаннях поширення соціяльно-культурних заходів та впорядковання, що іноді вельми хвилюють робітників. Однак, усі виступи робітників мали здоровий характер. Коли хтось виступав з критикою, то ця критика була здорова без усякої демагогії. Це вельми позитивний елемент, що свідчить за зріст маси, за зріст її свідомости.

Тепер я хотів би зробити висновок: я вважаю, що пролетаріят на перевиборах рад виступав як класа-хазяїн і виявив високу класову самосвідомість. Робітнича класа виявила, що вона краще підготована, значно більше було звернено уваги на перевибори рад робітниками як на передвиборчих, так і на виборчих зібраннях. От чому ми мусимо тут сказати, що неслушні були всі ті заяви опозиції в питанні про ради, де говорилося, що підвищення робітничої активности в перевиборах мало «оборонний характер». В цім виявлялося повне зневір'я в зріст робітництва і в його свідомість як хазяїна своєї держави.

Що нам ще показала перевиборча кампанія

Основний настрій робітництва виявився в додатках до наказу. Робітнича маса вносила до цього наказу низку пропозицій, що виявляють її настрій. Перевибори показали, що політичний настрій робітництва цілком задовольняючий.

Що найбільше цікавить і хвилює робітників? Найбільше вони цікавляться питаннями, звязаними з міжнароднім становищем нашої країни, зокрема виявилася велика зацікавленість питанням про те, чи буде війна й чи ми підготованні до війни. Робітники вельми цікавилися подіями, що їх переживало й переживає робітництво капіталістичних країн. Це свідчить за те, що робітницто Радянського Союзу не замкнулося в своїх вузьких національних рамках.

Перевибори довели безумовний інтернаціоналізм у настрої пролетаріяту

Перевибори показали, що питання міжнароднього робітничого руху, боротьби робітництва з капіталізмом вельми цікавлять робітництво й воно хутко відгукується на труднощі в боротьбі робітництва в капіталістичних країнах за своє визволення. Жалюгідними здаються нам істеричні вигуки меншовиків, що перебувають за кордоном, про те, що більшовики вбивають почуття міжнародньої солідарности в робітництві. Виходить збіг в оцінці настроїв робітництва, представників опозиції та меншовиків, що зводиться до того, що ми страждаємо від національної обмежености та що ми вбиваємо інтернаціоналізм серед робітництва.

Підсумки перевиборів у цім році показують, що наше робітництво, яке багато перетерпіло, виховане під керовництвом геніяльного керманича робітництва - Володимира Ілліча, що створив Ленінську комуністичну партію, під чиїм керовництвом він переборов низку труднощей і злиднів, - це робітництво не може не бути інтернаціональним. Життя цілком спростувало обвинувачення опозиції.

Перевибори показали нам, що робітництво цілком і повнотою схвалює нашу господарську політику.

В основнім робітництво розуміє також значіння раціоналізації виробництва, а саме, що раціоналізація потрібна та її треба здійсняти. Але слід всеж сказати, що цього питання ми ще не досить проробили та поговорили з робітничою масою.

Робітник дуже добре розуміє, що тісний союз із селянством є краще забезпеченням дальших успіхів на шляху соціялістичного будівництва.

Робітництво вважає Радянську державу за свою державу. Цей погляд робітничої маси зовсім суперечить твердженню опозиції, що наша держава має «далеко не пролетарський характер».

Перевибори на селі

У цім році ми спостерігаємо значне піднесення активности бідноти на перевиборах, а головним чином бідноти, організованої в комнезами. Це відрадне явище. В нас протягом де-якого часу спостерігався де-який роспад комнезамів. Ми самі працювали якийсь час з таким настроєм, що ця організація, скільки вона не має економічної бази, повинна припинити своє існування. Поруч практичних та економічних заходів ми домоглися того, що бідняк став активнійший: біднота, зокрема організована комнезамом, ближче присунулася до компартії й партія ще ближче присунулася до неї.

Основні заходи що до поліпшення стану бідноти було ще намічено й затвержено Жовтневим пленумом ЦК ВКП у 1925 році. XIV з'їзд партії цілком і повнотою схвалив ці постанови Жовтневого Пленуму, підкресливши величезну вагу організації сільської бідноти.

Досвід радянської роботи на селі за ці роки показав, що роля бідноти, зокрема бідноти організованої, в роботі на селі величезна.

Активність середняцьких шарів села так само зросла проти минулого року. Досягнуто дальшого закріплення бідняцько-середняцького блоку. Можливо з де-яким застереженням, але всеж можна сказати, що за цієї передвиборної кампанії бідняк був гегемоном на селі. Біднота дружно із середняками виступала спільно проти глитайні.

Яка ж була участь селянства в виборчій кампанії? Вона характеризується такими цифрами. Участь на виборчих зібраннях на селі доходила 49,78%, проти 48,4% у минулім році; у міських та селищних радах (без м. Харкова) 50,5% проти 47,8%. Отже, ми спостерігаємо певний зріст участи в цім році на перевиборчих зібраннях.

Тепер я спинюся на характеристиці політичного настрою селянства. Як ставиться селянство до нашої міжнародньої й внутрішньої політики? Селянство цілком і повнотою схвалює мирну політику Радянської влади. Але можна з певністю сказати, що в разі війни з капіталістами селянство під керовництвом пролетаріяту та нашої партії завзято боронитиме Радянську державу. Селянство без сумніву схвалює й внутрішню політику Радянської влади.

Треба тільки так налагодити всю роботу, щоб вона сприяла усуненню моментів, що хвилюють селянство. Менше бюрократизму та апаратного підходу до розвязання всяких практичних питань, що здаються іноді дріб'язковими, але насправді таких питань, що від їхнього розвязання залежить правильне здійснення політики партії на селі.

Кінець докладу тов. Постишева подано буде в наступному числі.