Оцінка роботи української металургії

Технічна база української металургії - недалеко від межі повного використання своєї здатности. Дальше поширення виробництва повинно йти за рахунок нових капітальних робіт та загальної раціоналізації виробничих процесів. Собівартість металу треба обов'язково знизити. Не виконавши цього, не виконаємо і загального зниження відпускних цін, бо метал - основний продукт для багатьох галузей промисловости.

(Нарада керовників і головних інженерів Південсталі).

Виробничі досягнення тресту

Розвиток української металургії, що рік-два тому був надзвичайно буйний, в цьому році, став повільнішим. Випуск металу намічено збільшити лишень з 148 міл. передвоєнних карбованців мин. року до 158 міл. карб. Однак фактично трест випустить продукції на суму біля 195 міл. карб.

Перше півріччя роботи тресту вказує на значне оздоровлення виробничої обстановки на заводах. Не зважаючи на досить важкі технічні умови - спрацьованість техустаткування, де-яке погіршення якости основної сировини, - коксу, вугілля і руди - трест в першому півріччі виробив ріжної продукції на загальну суму 100 міл. передвоєнних карб.

Такі сприятливі умови розвитку підвищили питому вагу української металургії в загально-союзному балансі і закріпили досягнуті нею раніш позиції. Так виробництво по чавуну досягає 72%, по сталі - 53%, по прокату - 55% загальносоюзної продукції. Однак, каже головний інж. тресту тов. М. О. Ломов в своєму докладі, ми не маємо чим особливо хвалитись, бо свою продукцію ми поширювали лише тому, що в нас були технічні резерви, ми відновляли і пускали один за одним заводи, цехи та варстати. Нині наші технічні можливості майже повнотою вичерпано, дальше наша праця буде значно складнішою і потрібуватиме куди більше капітальних асигнувань і зусиль технічного персоналу.

Як проходили капітальні ремонти на заводах? Заводи української металургії спрацьовані, техустаткування одного цеху не пристосовано з устаткуванням іншого, паросилові установки застарілі і вимагають реконструкції, поновлення. Асигнування на капітальні роботи з року в рік збільшуються, досягаючи в цьому році 56,6 міл. карб., замісць 42 міл. в 25-26 р. Однак, в цій загальній сумі витрат спостерігається де-яке зменшення асигнувань на капітальні роботи на заводах. Коли торік трест витратив для цієї мети 23 міл. карб., то в цьому році лише 22 міл., решта ж витрат пішла на біжучі ремонти. В минулому році трест витратив на біжучий ремонт 42 міл. карб. і стільки ж на капітальні роботи. В цьому році ми стали на рішучий шлях зміни внутрішнього характеру всього капітального будівництва, витрачаючи 76% капітальних асигнувань на нові роботи, решту ж - на біжучі ремонти.

Одним з болючих місць нашої роботи є заводська собівартість металу. Вона дуже ріжниться по заводах. По одних виробах у нас є зниження, по інших навпаки перевищення. Загалом за півріччя ми перевищили торішню собівартість і не виконали директиви уряду про зниження собівартости металу на 5%. Але вже починаючи з березня, в нашій роботі наступив рішучий перелом, що дає надії добитись зниження.

Які перспективи української металургії? Наслідки роботи першого півріччя дають повну надію, що річну програму трест виконає навіть з перебільшенням. В наступному році, за орієнтовочними контрольними цифрами, ми гадаємо випустити чавуну 2.178 тис. тон, проти 1.990 тис. тон в цьому році, сталі - 2.950 тис. тон, проти 2.860 тис. тон, прокату - 1.966 тис. тон, проти 1.431 тис. тон, ріжних виробів - 431 тис. тон, проти 381 тис. тон.

Робота шахт Південсталі

Видобуток вугілля на шахтах Південсталі також провадився в сприятливіших умовах, ніж торік. За півріччя видобуто 114,090 тис. пуд., або 105,5% продукційної програми і на 27% більше першого півріччя 25-26 року. Продуктивність праці на одного робітника в місяць досягла середнім числом 607 пудів, замісць 608 пуд. за програмою. Собівартість пуда вугілля 17,7 коп., дещо менша продукційної програми. Загальні результати роботи шахт задовольняючі.

Продуктивність праці та житлові умови робітників

Продуктивність праці робітників у першому кварталі збільшилась, рівняючи з четвертим кварталом на 7,2%, а в другому кварталі - на 5,8%. За цей час заробіток робітника виріс на 10,9 і на 13,7%. Це відставання продуктивности від зарплати пояснюється значними прогулами та слабою інтенсивністю праці. Число зайвих робітників на заводах досягає 6-7 тис. чол. Житлові умови робітників і надалі залишаються важкими. В першому півріччі трест закінчив початі житлові будівельні роботи в минулому році і частково почав розвивати нові. Накреслений план будівництва в цьому році буде повнотою виконано.

Скорочення штатів та відчитности

Велику роботу проведено трестом в галузі раціоналізації апарату та підвищення його працездатности. Трест поліпшив свою організаційну структуру, усунув значний паралелізм в роботі та перевів заводи на господарчий розрахунок. Апарат правління скорочено з 935 до 642 чол., або на 40%. Відчитність скорочено на 50%.

Метал - обов'язково знизити

Виступ тов. Куйбишева

На вечірньому засіданні наради виступив з промовою голова ВРНГ СРСР тов. В. В. Куйбишев.

Вся наша нарада, - каже тов. Куйбишев - проходить під знаком шукання практичних шляхів зниження собівартости металу. Прислухуючись до промов представників заводів, я мушу сказати, що вони торкаються якраз цих питань, що є і моїм завданням подорожи на Україну.

В цьому відношенні не повинно бути ні в кого ніяких вагань. Ми мусимо обов'язково виконати директиву уряду, партії і знизити собівартість металу. Метал є важнішим продуктом нашої промисловости, і якщо собівартість його збільшуватиметься, це може зірвати всю кампанію зниження відпускних цін. Я знаю, що робота української металургії проходить у важких умовах, але даремно думати, що комуністична партія та уряд, ухвалюючи відповідні постанови про зниження відпускних цін, про це забули. Треба, щоб всі керовники заводів в сучасних умовах своєї праці знайшли можливості для зниження собівартости і відпускних цін. Такі можливості, про що я переконався, ще невичерпані повнотою. Ще багато з поміж вас ставиться до постанови партії і уряду про раціоналізацію виробництва, як до певної декларації, що її прочитали, заслухали і не думають проводити в життя. Ми замало зробили для здійснення цієї важливої постанови. Треба намітити конкретно для кожного заводу, для кожного цеху шляхи зниження собівартости, треба за всяку ціну переломити психологію де-яких наших господарників, припинити всі суперечки що до ріжних деталей та взятись за діло, не зважаючи на складніші умови своєї роботи. Я певний, закінчує свою промову тов. Куйбишев, що спільними зусиллями виконаємо це велике завдання.


Економічне життя

Приватний торговельний капітал на Україні

(Матеріяли обслідування НКФ)

Податкове управління Наркомфіну провело виборочне обслідування приватних торговельних підприємств, починаючи з підприємств ІІ-го розряду. Обслідування мало виявити суми оборотів та прибутків в приватному торзі, суми оборотних капіталів, обіговість капіталів, росподіл капіталів на власні та позичені суми накладних видатків з аналізою цих видатків і т. ін.

Попередні наслідки обслідування виявили, що сума оборотів приватного капіталу на Україні в 2-му півріччі минулого року (за цей період і провадилося обслідування) була за продажною вартістю 531,6 міл. карб., а за купівельною вартістю - 415,9 міл. карб. Загальний (валовий) прибуток складає - 115,7 міл. карб., або надвишка на собівартість складала - 21,8%.

Сума оборотних капіталів всього приватного торгу складала - 59,3 міл. карб. За півріччя капітал обертався середнім числом 7 раз. Характерно відзначити дуже високий процент участи в оборотних капіталах приватного торгу власних коштів: вони складають біля 39,4 міл. карб., себ-то 66,4% всіх оборотних капіталів, а позичені кошти складають 19,9 міл. карб. або 33,6%.

Що до видатків торгу, то податки (промподаток) складав суму в 16 міл. карб. або біля 40% всіх видатків, а неподаткові видатки - 24,1 міл. карб. або 60%. Чистий прибуток, за підрахунками податкового управління Наркомфіну, складав за півріччя 27,3 міл. карб., що складає - 5,1% до оборотів та 46% до оборотних капіталів приватного торгу.

Матеріяли обслідування ухвалено дати для докладного вивчення до Наркомторгу та ВРНГ; утворено спеціяльну комісію з представників НКФіну, НКТоргу та ВРНГ і доручено перевірити матеріяли обслідування та зробити порівняння з даними інших робіт в галузі обслідування приватного капіталу.


Постанови Всеукраїнської наради поліграфпромисловости

Роспорошеність поліграфпідприємств по ріжних відомствах зовсім своєчасно поставила на порядок дня справу про твердіше керовництво їхньою роботою, про об'єднання в руках окркомітетів, а в центрі в руках ЦК регулювання поліграфпромисловости при ВРНГ. Нарада доручила ЦК негайно провести суворе розмежування функцій існуючих нині на Україні органів по регулюванні поліграфічної і видавничої промисловости. Зокрема нарада уточнила функції окрполіграфкомітетів та ЦК, підпорядкувавши їм вирішення таких основних питань - як розроблення контрольних цифр поліграфпромисловости, постачанню матеріялів, капітальне будівництво, розроблення, питань постачання її дефіцитною сировиною, матеріялами та підготовкою кваліфікованих кадрів робочої сили і техперсонала.

В своїй постанові про стан та перспективи поліграфпромисловости нарада доручила ЦК усунути дезорганізаційну роботу приватного капіталу на ринкові.

Беручи на увагу, що техустаткування промисловости спрацьоване, нарада вимагає збільшення частини імпортного устаткування для України, повного використання трьохміліонного бюджетного фінансування, виданого поліграфпромисловості за постановою УЕН. Нарада ухвалила розробити єдині прінципи калькуляції та обліку виробництва. З огляду на недостатній розвиток раціоналізації в друкарнях, нарада доручила розробити зразкові провірені норми виробки, заповнити робітничий день та скоротити адміністративно-господарчі витрати.

Щоб усунути нездорові форми конкуренції ріжних підприємств, безсистемний прийом замовлень, ненормальні умови розрахунків, що сприяло подорожчанню друкарської продукції, нарада ухвалила скласти канвенцію ріжних підприємств, що має на меті встановити загально-обов'язковий нормальний тариф на поліграфпродукцію та урегулювати прийом замовлень.

Нарешті нарада обрала новий ЦК поліграфпромисловости при ВРНГ.


Винуватців пожежі під суд

На звістку про пожежу на Черкаській махорочній фабриці Укрмахортресту, - «Червоний Жовтень», ВРНГ відрядила окрему комісію, що на місці виявила причини та винуватців. З допиту робітників констатовано, що причиною пожежі був недогляд електромонтьора, що після закінчення роботи не виключив рубильника, через що олійний реостат залишився під великим напруженням.

Збитки від пожежі досягають 300 тис. карб., майже повнотою згорів новий корпус, техустаткування зіпсуте.

В результаті роботи комісії притягнуто до судової відповідальности зав. протипожежної охорони фабрики, дежурного електрика і мажчика, що не виключили рубильника, телефоністку міської станції, що несвоєчасно сполучила дежурного з протипожежною міською частиною, дежурного електромонтьора міської електростанції, за те, що не зважаючи на прохання фабрики не виключив електротоку своєчасно, що могло б припинити пожежу.