Роки труднощів

Голод в цілому ряді районів, який впав на радреспубліки через посуху й некультурність сельського господарства, глибока криза промисловости зруйнованої за роки війни й революції, ізольваність від нормаланих зносин із цілим світовим господарством, через невизнання радянської влади міжнароднім капіталом та відсутність гарантій від нової якоісь військової авантури з боку капіталістичних краів – були тими ворогами, які в минулому році заступили місце озброєноі білогвардійщини на військових фронтах. Нові труднощі і постановка нових завдань перед робітниками й селянами радреспублік примусили радянську владу радикально переглянути практику всього минулого періоду й відповідно пристосуватися до новоі ситуаціі. Минулий рік був роком великих труднощів – але він був і роком великого повороту. Поворотом назад, до капиталізму – злорадісно скавчали наші вороги. Поворотом до нашого, до свого капиталізму, який в умовах істнування радянськоі влади при задержці революціі на Заході є єдиним і найкоротшим шляхом до комунізму – одповідали ми, устами робітниче-селянськоі влади, з’іздів робітників і селян.

В. Блакитний