Кінцева промова т. Петровського на закритті ХІ з'їзду КП(б)У

Товариші! З'їзд закінчив свою роботу і підбив балянс політичному керівництву ЦК в величезній господарській та культурній роботі, переведеній за останні 2 1/2 роки.

З'їзд протягом своєї десятиденної роботи в обстанові цілковитої єдности та солідарности обговорював усі питання, зв'язані зі звітними доповідями ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У, доповіді за промислове будівництво та сільське господарство і про роботу професійних союзів.

З'їзд у своїй роботі проводив чітко й рішуче лінію непримиренної боротьби з правим ухилом, з «лівими» закрутами і примиренством до них. З цілковитою ясністю, без будь-яких замазувань, з'їзд викривав правий ухил, що відбиває ідеологію дрібно-буржуазних глитаївських елементів, ухил, що являє собою тепер головну небезпеку.

В галузі соціялістичної промисловости, наслідком правильного керівництва партії, ми досягли величезних успіхів. Виконуючи промфінплян і борючися зі всілякими проривами та перебоями, пролетаріят України, під проводом комуністичної партії, йде до XVI з'їзду ВКП(б) в перших лавах будівників соціялізму.

В сільськім господарстві партія домоглася колосальних успіхів - ми маємо масовий перехід величезної кількости бідняцько-середняцьких господарств на колективні засади. Партія домоглася значного піднесення з боку бідноти та середняків у соціялістичнім будівництві, якого не знає жодна країна в світі. Борючися за колективізацію, за корінну перебудову сільського господарства, партія й далі рішуче боротиметься зі всілякими викривленнями ленінської лінії, викривленнями, що можуть порушити тривкий союз робітничої кляси з біднотою та середняцтвом. Партії ясні перспективи колективістичного руху, партії ясні завдання ліквідації глитая як кляси в районах суцільної колективізації.

За 10 день роботи перед з'їздом пройшла величезна кількість делеґацій від різних робітничих, колгоспних, громадських та інших організацій, що запевняли партію в цілковитій своїй солідарності в справі соціялістичного будівництва. Це сприятиме ще ширшій участі пролетарських та бідняцько-середняцьких мас у будівництві соціялізму.

Розвиваючи величні темпи соціялістичного будівництва, рішуче борючися зі всілякими перешкодами, нещадно розбиваючи контрреволюцію, наша комуністична організація твердою ходою, з'єднаними лавами простує до XVI з'їзду ВКП(б).

Ми не останні, ми одні з перших серед комуністичних відділів нашої партії щодо виконання політичних, господарських та інших завдань партії.

Борючися за соціялізм, за міжнародню пролетарську солідарність, ми сміливо дивимося вперед. Нам ясні перспективи нашого соціялістичного розвитку.

Хай живе комуністична партія більшовиків України!

Хай живе XVI Всесоюзний комуністичний з'їзд!

Хай живе самовідданий пролетаріят України!

Хай живуть колгоспники, бідняки та середняки!

Хай живе соціялістичне будівництво в нашій країні!


ХІ З'їзд КП(б)У вітає Червону армію

Славетній робітничо-селянській Червоній армії шле свій бойовий комуністичний привіт ХІ З'їзд КП(б)У

Товариші червоноармійці, командири і політпрацівники!

В обстанові капіталістичного оточення, в обстанові лютої ненависти всієї світової буржуазії і смертельного опору всіх ворогів трудящих всередині країни успішно будує, під випробуваним проводом партії Леніна, робітнича кляса і бідняцько-середняцьке селянство України та цілого радянського Союзу нове соціялістичне суспільство.

Зростає й міцніє соціялістична індустрія. Власними силами споруджують трудящі радянського Союзу велетні, що посідатимуть перше місце серед промислових велетнів світу.

Спираючись на досягнення індустрії, завдяки правильній політиці партії й робітничої кляси, для піднесення через кооперацію господарства бідноти і середняків, в нещадній боротьбі з глитайством, по-велетенському посунуто справу корінної перебудови бідняцько-середняцьких господарств на колективних соціялістичних засадах.

Уже минулої весняної засівної кампанії у районах суцільної колективізації бідняцько-середняцькі селянські маси завдали руйнацького удару глитайству.

Чим хутчіше і успішніше йде зростання соціялістичного будівництва в країні пролетарської диктатури, чим більше розхитується капіталістична стабілізація і вище підноситься революційна хвиля робітничої кляси, пригнічених народів колоній, тим більше зростає лють, гнів і ненависть капіталістів і поміщиків всіх країн до країни соціялізму, що будується. Папа і Детердінґ, европейсько-американські біржовики, польсько-румунські поміщики і бояри, контр-розвідники, охорончі відділи і соціял-фашистські ватажки всіх партій ІІ-го Інтернаціоналу спільними зусиллями гарячково готують нову війну, нові походи проти Союзу Радянських Соціялістичних Республік.

Цій новій витівці ворогів робітничої кляси протистоять сили пролетарської революції: Союз Радянських Соціялістичних Республік, що індустріялізується, його випробована в боях робітничо-селянська Червона Армія, пролетаріят і трудящі маси капіталістичних країн і колоній.

Нові спроби повинна бути готовою зустріти в повній боєздатності робітничо-селянська Червона армія.

За вашою повсякденною роботою, за вашою наукою опановання воєнного звання, за підготованням активних будівників соціялізму, з захопленням, гордощами й любов'ю стежать трудящі Радянського Союзу й цілого світу.

Червона армія довела свою безоглядну відданість пролетарській революції за років громадянської війни, за років соціялістичного будівництва.

На Далекому Сході, коли руками хінських мілітаристів світовий капітал спробував відвідати силу й міць радянської держави, Червона армія показала, що вона уміє обороняти свою соціялістичну батьківщину, що вона готова завдати разючого удару всякому, хто насмілиться замахнутись на мирну працю робітинків і селян.

Червона армія була, є і буде міцна й єдина, бо міцна й єдина її партійна організація. Комуністи армії довели це нещадною боротьбою з всіляким опортунізмом, даючи жорстоку рішучу відсіч правому ухилові, цій головній небезпеці на даному етапі, «лівим» закрутам і примиренству, і всоєю участю в розгромі контрреволюційного троцкізму. Армійські комуністи довели, що вони насправді мозок і цемент армії, який готує її до боїв і перемог.

Червона армія міцна й єдина, бо на чолі її частин стоять кращі сини трудового народу, витриманий, перевірений у боях командний і політичний склад, що користається з величезної любови й авторитету в масах бійців.

Червоноармійці, командири, політпрацівники! Всю свою увагу бойовому й політичному підготованню! Жодної хвилини не повинно втрачати. Ширше розгорніть соціялістичне змагання й ударництво, що в них запорука дальшого бойового удосконалення. Опановуйте техніку, що несе індустріялізація країни. Хай зростає й міцніє Червона армія - вірний вартовий країни Рад, школа активних будівників комунізму.

У боротьбі за генеральну лінію партії ще більше гартуйте свої лави, щільніше гуртуйтесь навколо ленінської комуністичної партії, випробованого вождя Червоної Армії, навколо Революційної Військової Ради.

ХІ з'їзд КП(б)У глибоко переконаний, що коли обставини вимагатимуть - Червона армія доведе, що вона є продовжувач славетних традицій найславетніших частин Червоної армії, що штурмували Перекоп, у снігах Сибіру й Півночі громили армії білих наймитів, завзято обороняли Ленінград, розбили українську контрреволюцію, переможно йшли під мури Варшави.

Хай живе славетна непереможна робітничо-селянська Червона армія!

Хай живе партія Леніна КП(б)У - ВКП!

Хай живе світова революція!